Utskriftsdatum: 16 July 2020

Bo i vattenskyddsområde

Vi behöver vara försiktiga med vattnet och allt som kan förorena vattentäkten. Det du tillför vattnet försvinner inte bara för att det inte syns, allt påverkar. För dig som bor inom vattenskyddsområdet gäller särskilda bestämmelser (skydds-föreskrifter) om vad som är tillåtet och inte. Vissa saker måste du söka tillstånd för, andra saker får du inte göra alls.

I skyddsföreskrifterna regleras hantering av oljeprodukter och kemikalier, infiltration av avloppsvatten, spridning av gödsel och bekämpningsmedel, transport av farligt gods, anläggande av vägar och bebyggelse, grävning och täktverksamhet.

Vi har tagit fram en informationsbroschyr för dig som bor i ett vattenskyddsområde, ”Att bo i ett vattenskyddsområde – det här behöver du veta”, innehållande bl.a checklista för att skydda vatten. Se nedan under Mer information.