Utskriftsdatum: 17 June 2019

Bygglovsbefriade Attefallsåtgärder kräver anmälan!

Från och med den 2 juli 2014 träder de så kallade Attefallsåtgärderna i kraft i plan- och bygglagen. Lagändring innebär en utökad byggrätt för en- och tvåbostadshus oberoende av vad en eventuell detaljplan medger. Attefallsåtgärderna kräver inte bygglov men du måste göra en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden och byggnadsåtgärderna får inte påbörjas innan du har fått ett beslut om startbesked. Attefallsåtgärderna kräver ändå bygglov för byggnader och bebyggelseområden som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller

Anmälansblanketten hittar du under rubriken blanketter. Till anmälan krävs att du bifogar situationsplan-, fasad-, och sektionsritningar. Om du avser att bygga ytterligare en bostad kan det även krävas en kontrollansvarig i ärendet.

Tänk på att Attefallsåtgärden ändå kan kräva strandskyddsdispens, tillstånd enligt lag om fornminnen m.m.. Har du ett enskilt avlopp och avser bygga ytterligare en bostad kan även tillstånd från miljöbalken krävas.

Attefallshus

Du som har ett en- eller två bostadshus får förutom friggeboden på max 15 m² , även bygga ett så kallat Attefallshus på max 25 m² med en taknockshöjd på max 4 m. Vill du placera Attefallshuset närmare än 4,5 m från gränsen krävs berörda grannars medgivanden. Innan du påbörjar åtgärden krävs att du gör en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden och inväntar ett beslut om startbesked. Vill du placera Attefallsbyggnaden närmare än 4,5 från gata, väg eller grönområde krävs bygglov för åtgärden. Du kan bygga flera Attefallshus på tomten, men den totala byggnadsarean får inte överstiga 25 m².

Tillbyggnad

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får göra högst en tillbyggnad med en bruttoarea på max 15 m² (tillbyggnad får endast göras på bostadshuset). Tillbyggnaden får inte bli högre än det befintliga bostadshusets taknockshöjd. Vill du placera tillbyggnaden närmare än 4,5 m från gränsen krävs berörda grannars medgivanden. Innan du påbörjar åtgärden krävs att du gör en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden och inväntar ett beslut om startbesked.

Takkupor

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor. Finns det redan en takkupa får du bygga en till. Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd. Om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs när du bygger takkupan måste du göra en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden och invänta ett beslut om startbesked innan du får påbörja byggnadsarbetena.

Inreda ytterligare en bostad

Du som har ett enbostadshus får inreda ytterligare en bostad. För att åtgärden ska vara bygglovsfri inom detaljplanerat område får du inte göra några yttre ändringar på byggnaden. Innan du påbörjar åtgärden krävs att du gör en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden och inväntar ett beslut om startbesked.

Anmälanspliktiga Attefallsåtgärder

Anmälanspliktiga Attefallsåtgärder