Utskriftsdatum: 18 October 2018

Attefallsåtgärder

Den 2 juli 2014 inträdde förändringar i plan- och bygglagen vilket innebär att bygglov inte längre krävs för vissa åtgärder för en- och tvåbostadshus. I de flesta fall krävs dock att du gör en anmälan till oss och att du har ett erhållit startbesked innan bygget påbörjas.

Inom följande områden gäller inte bygglovsbefrielsen:

Om din byggnad är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i ett sådant bebyggelseområde så gäller inte attefallsreglerna. Attefallsåtgärderna får heller aldrig uppföras närmare än 4,5 m från väg eller allmän plats eller parkområde. I dessa fall måste du alltid ansöka om bygglov.

Oavsett om en byggnation kräver bygglov eller inte så ska byggnader utformas och placeras på ett lämpligt sätt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur-och kulturvärdena på platsen och skydd mot uppkomst och olyckor mm.

För dessa åtgärder för en- och tvåbostadshus krävs nu endast en anmälan och erhållet startbesked:

  • uppföra en komplementbyggnad eller en komplementbostad på max 25 m² byggnadsarea med en nockhöjd om max 4 m,
  • göra en tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus om max 15 m² bruttoarea, tillbyggnadens taknockshöjd får inte överstiga huvudbyggnadens nockhöjd,
  • inreda ytterligare en lägenhet i ett befintligt enbostadshus.

Takkupor

På ett en- eller tvåbostadshus får du bygga högst två takkupor, finns det redan en befintlig takkupa får du bygga en till. Takkuporna får sammanlagt uppta högst halva takfallets längd. Om byggnadens bärande konstruktion inte berörs av takkuporna krävs varken en anmälan eller bygglov. Om takkuporna berör den bärande konstruktionen krävs en anmälan och du behöver även invänta ett beslut om startbesked innan åtgärden påbörjas.

Tänk på att..

.. om attefallsåtgärden placeras närmare än 4,5 mot granntomten så måste du få ett medgivande från den berörda grannen.

.. oavsett om åtgärderna kräver bygglov eller inte så ska byggnader utformas och placeras på ett lämpligt sätt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur-och kulturvärdena på platsen och skydd mot uppkomst och olyckor mm.

.. även om åtgärderna kräver bygglov eller inte kan åtgärden kräva strandskyddsdispens, tillstånd för att anlägga enskilt avlopp, tillstånd från kulturmiljölagen mm.

Anmälansblanketten hittar du under rubriken blanketter. Till anmälan ska alltid följande fackmässiga och skalenliga ritningar skickas med:

  • Situationsplan i skala 1:500
  • Plan-, fasad-, och sektionsritningar i skala 1:100
  • I vissa fall, som tex om du avser att bygga ytterligare en bostad kan det även krävas en kontrollansvarig i ärendet. Kontrollansvariga hittar du på söktjänsten på Boverkets hemsida.
Anmälanspliktiga Attefallsåtgärder

Anmälanspliktiga Attefallsåtgärder