Utskriftsdatum: 16 October 2019

Attefallsåtgärder

När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast ansöka om bygglov. Men det finns en del åtgärder som inte kräver bygglov men däremot en anmälan. Innan du börjar bygga en anmälanspliktig åtgärd måste du ha fått ett startbesked från oss.

Dessa åtgärder kräver att du gör en anmälan

  • uppföra en komplementbyggnad eller en komplementbostad på max 25 m² byggnadsarea med en nockhöjd om max 4 m.
  • göra en tillbyggnad på ett en- eller tvåbostadshus om max 15 m² bruttoarea, tillbyggnadens nockhöjd får inte överstiga huvudbyggnadens nockhöjd,
  • inreda ytterligare en lägenhet i ett befintligt enbostadshus.
  • bygga max två takkupor på ett en- eller tvåbostadshus.

Takkupor

På ett en- eller tvåbostadshus får du bygga högst två takkupor, finns det redan en befintlig takkupa får du bygga en till. Takkuporna får sammanlagt uppta högst halva takfallets längd. Om byggnadens bärande konstruktion inte berörs av takkuporna krävs varken en anmälan eller bygglov. Om takkuporna berör den bärande konstruktionen krävs en anmälan och du behöver även invänta ett beslut om startbesked innan åtgärden påbörjas.

Tänk på att

  • om attefallsåtgärden placeras närmare än 4,5 mot granntomten så måste du få ett medgivande från den berörda grannen.
  • oavsett om åtgärderna kräver bygglov eller inte så ska byggnader utformas och placeras på ett lämpligt sätt med hänsyn till stads- och landskapsbilden, natur-och kulturvärdena på platsen och skydd mot uppkomst och olyckor mm.
  • även om åtgärderna kräver bygglov eller inte kan åtgärden kräva strandskyddsdispens, tillstånd för att anlägga enskilt avlopp, tillstånd från kulturmiljölagen mm.

Till anmälan behöver du

Anmälansblanketten hittar du under rubriken blanketter. Till anmälan ska alltid följande fackmässiga och skalenliga ritningar skickas med:

  • Situationsplan i skala 1:500
  • Plan-, fasad-, och sektionsritningar i skala 1:100
  • I vissa fall, som tex om du avser att bygga ytterligare en bostad kan det även krävas en kontrollansvarig i ärendet. Kontrollansvariga hittar du på söktjänsten på Boverkets hemsida.

Skicka in din anmälan

Du anmäler via vår e-tjänst Mittbygge (länk finns högst upp på sidan under E-tjänster) eller genom att mejla in handlingar, ritningar och anmälansblankett till miljobyggnadsnamnden@borgholm.se.

Hur länge gäller en anmälan?

En anmälan gäller i två år från det att beslut är givet. Om du inte har slutfört byggnationen inom två år upphör beslutet att gälla

Anmälanspliktiga Attefallsåtgärder

Anmälanspliktiga Attefallsåtgärder