Utskriftsdatum: 02 July 2020

Bygglovstaxa

Miljö- och byggnadsnämndens verksamhet är finansierad i enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Avgift tas ut för:

  • ärenden angående lov och förhandsbesked
  • ärenden föranledda av anmälan
  • kommunicering av ärenden
  • ärenden om skyltning enligt Lagen och förordningen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltar
  • ärenden enligt förordningen om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
  • tids- eller kostnadskrävande skriftliga upplysningar
  • annan tids- eller kostnadskrävande åtgärd eller uppdrag

Avgiften utgör summan av avgifterna för de åtgärder som miljö- och byggnadsnämnden vidtar i samband med ärenden gällande bygglov- och anmälan (t ex avgift för kommunicering, lovprövning, tekniskt samråd, kontrollplan samt utfärdande av slutbesked).

Förutom bygglovavgift kan detaljplaneavgifter och utstakningsavgifter tillkomma. Kommunen får även ta ut kostnad för kopiering eller utskrift av allmän handling. Vid timdebitering kan också ersättning för bilresa utgå om den erfordras för ärendets beredning.

Om en ansökan återkallas debiteras tid för utförd handläggning.