Utskriftsdatum: 25 January 2020

Fördjupning av översiktsplanen för Byxelkrok området är färdig

Äntligen i mål

I december 2016 lämnades handlingarna för beslut om antagande. 2017-01-10 tog kommunfullmäktige beslutet att anta planen tre veckor senare vann beslutet laga kraft. Det innebär att det nu finns en färdig inriktning för utvecklingen av Byxelkrok.

Fördjupningen av översiktsplanen har varit ett pågående projekt sedan 2012, arbetet inleddes med fältarbete och dialog och två inventeringar genomfördes, Naturvärdesinventering tillsammans med rekreationsvärden samt Kulturmiljöinventering.

Tidigt i arbetet togs strategier för arbetet fram, det vill säga på vilket sätt kunde utvecklingen i Byxelkrok sammanfattas. Ett starkt centrum –bygga inifrån och ut, Länkar mellan områden- förbättrad infrastruktur, Områden med egna karaktärer – bygga på styrkor och unika särdrag, Människan i fokus – dialog och individ.

Planens innebörd

Fördjupningen av översiktsplanen för Byxelkroksområdet ska fungera rådgivande vid kommande beslut angående mark- och vattenanvändningen. Det betyder att fördjupningens innehåll ska ses som en utredning som styrker en viss utveckling av orten, tillexempel ska det vara enkelt att finna stöd för beslut om bygglov i ett specifikt område.

Uppdraget att ta fram en fördjupning gavs av KS med stöd i nu gällande översiktsplan där området markerats som ett fördjupningsområde. I uppdraget formulerades syftet att skapa utveckling utan att det sker på bekostnad av natur och kulturvärden.

Väsentliga frågor

I arbetet har frågan om avloppsreningsverkets kapacitet varit central. En utbyggnad av verket måste göras innan det kan bli aktuellt med ny bebyggelse.

Kustvattnet och havet i stort omfattas av miljökvalitetsnormer för vatten MKN. Vattenförvaltningen delar in haven i s.k. vattenförekomster. En vattenförekomst klassas utefter vilken status som man anser ska uppnås, det är den klassningen som blir normen. Normerna ska följas och fördjupningen ska bidra till det.