Corona/covid-19

Den 15 juli införs tredje steget av regeringens avveckling av de restriktioner som gällt på grund av coronapandemin. Inför varje steg görs en bedömning utifrån smittspridning, belastning på sjukvården samt vaccinationsgrad i befolkningen. Vid ett förändrat eller försämrat läge kan planen behöva ändras och det är osäkert hur deltavarianten påverkar utvecklingen.

Två steg återstår i avvecklingen av restriktionerna. Steg fyra planeras till någon gång i september, förutsatt att coronaläget fortfarande är stabilt. Då kommer deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar tas bort helt. Även maxantalet för privata sammankomster och för personer per sällskap inomhus på serveringsställen försvinner då. I det sista steget, som ännu inte har ett fastställt datum, lyfts resterande restriktioner.

Det här gäller från 15 juli

Kvadratmeterbegränsning som avgjort hur många personer som får vistas samtidigt bland annat på handelsplatser och gym tas bort. Tidigare har endast en person per 10 kvadratmeter tillgänglig yta fått befinna sig i affärer. Lättnaden gäller även nöjes- och djurparker och museer. Sällskap ska hålla avstånd till varandra med en meter. Rådet om att endast umgås i en mindre krets, som familj eller ett fåtal nära vänner, upphörde 1 juli.

På restaurang och café gäller ingen övre gräns, men sällskap ska kunna hålla 1 meters avstånd till andra sällskap och storleken på ett sällskap är begränsad till 8 personer. Utomhus är storleken på sällskap inte begränsad.

På begravningar, vigslar och gudstjänster inomhus med sittande deltagare är maxgränsen nu 300 personer. På bröllopsfester, privata fester i hyrd lokal eller andra tillställningar med stående deltagare inomhus, tillåts 50 personer. Privata fester i hem och trädgårdar omfattas inte av juridiskt bindande regler, men större fester bör undvikas och utomhus är att föredra framför inomhus.

För arrangemang utomhus utan anvisade sittplatser gäller en begränsning på 600 personer. Med anvisade platser 3 000 personer. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer.

Rådet om att handla ensam upphörde 1 juli. Men verksamheter ska fortsatt vidta smittskyddsåtgärder och verka för att minska trängsel.

Begränsningar av antalet passagerare på långväga kollektivtrafik, det vill säga buss- och tågresor över 150 kilometer, upphör.

Folkhälsomyndigheten uppmanar till fortsatt hemarbete för den som kan.

 • Respektera och följ arrangörens eller verksamhetens anvisningar. De har fortfarande krav på sig att begränsa antalet besökare och deltagare på ett sätt som är säkert ur smittskyddssynpunkt.
 • Följ de allmänna råden – oavsett om du är vaccinerad eller inte. Stanna hemma vid symptom på covid-19. Håll ett smittskyddsäkert avstånd till andra människor och undvik trängsel.

Allmänt om corona/covid-19

Affischer för utskrift

Anmäl upplevd trängsel

Upplever du att det är svårt att hålla avstånd på vissa specifika platser och tidpunkter är du välkommen att rapportera det till oss via vår e-tjänst.

Kommunen har ett ansvar att vidta åtgärder vid behov, för att förhindra eventuell smittspridning

Länk till e-tjänsten.

Så informerar vi om smitta i verksamheterna

För covid-19 gäller, precis som för andra sjukdomar, att vi inte får, kan eller vill röja om någon, brukare, elev eller medarbetare, i vår verksamhet är smittad. Vid bekräftade fall avgör smittspårningsteamet vid Region Kalmar län om en smittspårning ska göras. Vid smittspårning kommer informationen delges den som är berörd och blir då känd i en mindre krets.

Hur smittspårning går till och regionens rutiner vid smitta kan du läsa mer om i regionens vägledning När smittan kommer. Denna vägledning gäller för alla arbetsgivare och ansvariga för verksamheter, offentliga och privata.

Om en medarbetare i Borgholms kommun blir konstaterad med covid-19 har hen ingen skyldighet att berätta för oss som arbetsgivare om detta. Sammanfattningsvis har kommunen inte den samlade informationen om antalet bekräftade fall och har inte heller rätt att kommunicera detta.

Särskilt boende, hemtjänst och LSS-boende

Borgholms kommun följer sekretessen strikt. Det innebär att vi inte kommer att lämna ut information om eventuellt smittade individer inom socialförvaltningens verksamheter, vare sig det gäller brukare/patienter eller personal. Däremot informerar vi, via hemsida och pressmeddelande samt till våra medarbetare via intranätet, när vi har konstaterade fall i vår verksamhet och vilken boendeform (särskilt boende, hemtjänst eller LSS-boende) men vi kommer inte berätta vem eller var smittan finns.

Om en smittad brukare eller medarbetare samtycker informerar vi övriga boende, personal samt anhöriga. Du som anhörig blir då personligt kontaktad av det aktuella boendet. När vi har misstänkta eller bekräftade fall arbetar vi enligt en särskild rutin.

Förskolor och skolor

Vid bekräftade fall, barn/elever eller medarbetare, på våra förskolor och skolor kommer vi att informera berörda, det vill säga medarbetare och vårdnadshavare på den aktuella förskolan eller skolan. Denna information skickas ut via Infomentor, Förskoleappen och e-post. Vi kommer inte att berätta om det gäller ett barn/en elev eller en medarbetare.

Du som är vårdnadshavare eller elev hos oss är inte skyldig att informera om att ditt barn/du är sjuk i covid-19. Det kan vara så att vi får information genom en eventuell smittspårning. Detta betyder att vi endast kan informera om de fall vi faktiskt känner till.

Fråga inte personalen om smittade

Vår personal kan varken bekräfta eller avfärda rykten om eventuell smitta inom verksamheten utifrån sekretess. Vi ber dig därför att inte ställa sådana frågor till vår personal.

Sjukvården informerar aldrig om patienters/brukares sjukdomstillstånd eller om personliga förhållanden såsom bostadsort och arbetsplats utan patientens/brukarens samtycke. Det är sekretess, som vården följer strikt. Det betyder att endast den personal som vårdar eventuella smittade brukare/patienter kommer få ta del av den informationen.

I övrigt uppmanar vi dig att vara källkritisk och inte dela tvivelaktig information. Sök alltid information hos myndigheterna.

Information från ansvariga myndigheter

Här hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hantering av utbrottet:

Du som har allmänna frågor kan ringa det nationella informationsnumret 113 13. Hit kan du ringa dygnet runt. Många frågor besvaras också via länkarna ovan.

Andra språk/other languages

Vaccination

Vaccinationer mot covid-19

Utbildning

Regler och förhållningssätt förskola/skola/fritids/gymnasium och vuxenutbildning

Vi uppmanar alla medarbetare, vårdnadshavare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symtom som exempelvis hosta, feber, snuva, smak- och luktbortfall eller luftvägsbesvär. Vi ringer efter någon av vårdnadshavarna för att hämta på förskolan, skolan eller fritidshemmet redan vid lindriga förkylningssymtom eftersom ingen kan veta orsaken till förkylningen.

Känner du dig sjuk och har symtom för covid-19 kan du läsa mer här.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att testning sker av vuxna och barn från förskoleklass och uppåt. Du kan bli uppmanad att lämna prov om du ingår i en smittspårning. Då blir du kontaktad av den som kan ha smittat dig, eller av sjukvården.

Här kommer några förtydliganden kring vilka nationella och regionala regler och förhållningssätt som gäller i dag:

När ska ni vara hemma?

Alla nära kontakter till bekräftat smittade som kan ska arbeta hemifrån under 14 dagar och bör under denna period undvika att träffa andra utanför hushållet. Med nära kontakt avses någon man umgåtts med i mer än 15 minuter på mindre än 2 meters avstånd.

Närkontakter utan symtom som inte kan arbeta hemifrån kan gå till arbete även i väntan på provsvar. Det är då särskilt viktigt att distans kan hållas till övriga medarbetare på arbetsplatsen.

Barn och elever som varit i närkontakt med smittad men är friska och symtomfria kan gå till förskola och fritidshem. De bör dock avstå från fritidsaktiviteter och kontakt med andra utanför hushållet efter skoltid.

Om någon i familjen har symtom och väntar på provsvar vädjar vi till vårdnadshavare att man även håller symtomfria barn och elever på förskola och fritidshem hemma. Barn från sex år har skolplikt och om de är friska ska de gå till förskoleklass och skola, dock bör de gå eller åka hem direkt efter skolan och inte gå på fritids, där barn från flera olika klasser blandas.

Smittspårning av nära kontakter

Smittspårningen omfattar normalt nära kontakter som den smittade personen hade 48 timmar innan hen fick symtom. Smittspårning sker från och med provtagningsdatum om den smittade personen inte innan hade symtom.

Även alla nära kontakter utan symtom ska testa sig. Testning rekommenderas ske direkt när den nära kontakten får information om möjlig exponering (exponeringsdagen kallas dag 1) och därefter på dag 5 efter senaste nära kontakten med indexfallet. Om mer än 7 dagar gått sedan senaste nära kontakten rekommenderas ingen testning. På samma sätt rekommenderas till exempel endast ett testtillfälle om närkontakten får information om exponering på dag 4 eller senare.

Hemisolering

Hemisolering gäller bara vid bekräftad smitta i hushållet. Även symtomfria barn och elever omfattas av förhållningsreglerna och måste vara hemma i 7 dagar från och med provtillfället för den smittade. Har man haft covid-19 de senaste 6 månaderna undantas man från hemisolering.

Läs mer på Folkhälsomyndighetens hemsida

Åtgärder i skolorna

 • För låg- och mellanstadiet är det viktigt att i möjligaste mån inte blanda olika grupper av elever under skoldagen.
 • Mycket uteverksamhet.
 • Olika åtgärder i matsalarna vid luncherna som glesare sittning, förlängda öppethållande för luncherna för ökad spridning av klasserna, extra rengöringsmedel i matsalarna, byte av serveringsbestick oftare, noggrann handtvätt inför varje måltid.
 • I klassrummen glesas det ut så mycket som möjligt mellan eleverna. Mindre grupper i olika sammanhang vid förflyttningar.
 • Aktiviteter i större grupper är inställda.
 • Idrotten bedrivs i största mån utomhus och med aktiviteter som kan genomföras utan ombyte, så att dusch och trängsel i omklädningsrummen inte blir nödvändigt.

Provtagning

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar, om deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det och om inte någon annan i familjen har covid-19.

Mer information för gymnasieelever finns på

Information från Folkhälsomyndigheten

Mer information

Fritidsgårdarna och kulturskolan

Fritidsgårdarna

Verksamheten är öppen för besökare födda 2005 och senare med lokala anpassningar.

Kulturskolan

Verksamheten bedrivs med anpassningar för att förhindra smittspridning.

Öppen förskola

Barn, ungdom och vårdnadshavare

Barn och ungdom

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn i förskoleklass, årskurs 1-9 eller i gymnasieåldern testas om de har symtom som kan tyda på covid-19. På så vis kan barnen snabbare återgå till skolan om de har ett negativt provsvar och deras allmäntillstånd i övrigt tillåter det.

Så pratar du med barn om Corona

Många oroar sig över coronaviruset, inte minst många barn.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en affisch om hur du pratar med barn.

BRIS och krisinformation.se har tillsammans tagit fram en vägledning för hur du kan prata med barn om coronaviruset. Läs mer på krisinformation.se

BRIS har också en telefonlinje för oroliga:

Bris stödlinje för barn
Måndag–fredag 9.00–12.00 och 14.00–21.00
Lördag–söndag 14.00–21.00
Telefon: 116 111

Bris vuxentelefon om barn
Måndag–fredag 9.00–12.00
Telefon: 077-150 50 5

Vård och omsorg

Avrådan mot att besöka korttidsboendet, Ekbacka 4, Borgholm

Alla är enligt smittskyddslagen skyldiga att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda sig själv och andra mot spridning av covid-19. Alla har ett personligt ansvar att följa såväl de nationella som de regionala rekommendationerna. Särskilt viktigt är att begränsa antalet nya nära kontakter, undvika platser med trängsel och att hålla avstånd.

Vi avråder därför dig att besöka din anhörig på korttidsavdelning Ekbacka 4 under denna tid, oavsett om du är vaccinerad eller tidigare haft covid-19.

Speciella undantag kan göras efter kontakt med enhetschef Tina Svantesson på telefon 0485-88 414, vardagar mellan klockan 09.00-15.00.

Information inför besök på vård- och omsorgsboende

Information till dig som ska besöka en anhörig som bor på vård- och omsorgsboende i Borgholms kommun

Övergripande gäller att;

 • hålla avstånd på minst 2 meter och ta personligt ansvar
 • stanna hemma vid förkylningssymtom, även lindriga symtom
 • tvätta händerna ofta med tvål och vatten i minst 20 sekunder

Inför besöket på vård- och omsorgsboendet:

 • Kontakta personalen genom att ringa på klocka/telefon innan du går in på boendet. Personalen kommer som försiktighetsåtgärd att fråga besökare angående förkylningssymtom och svara på eventuella frågor kring besöket.
 • Tvätta händerna med tvål och vatten eller desinficera dem vid ingången. Det kommer att finnas desinfektionsmedel och/eller möjlighet att tvätta dem.
 • Skyddsutrustning i form av visir ska användas
 • Det är av yttersta vikt att besökare håller ett behörigt avstånd på minst 2 meter. Besökare ansvarar för att avståndet hålls.
 • Besök sker endast i den anhöriges lägenhet.
 • Antal besökande är begränsad till högst två personer per besökstillfälle.
 • På korttidsenheten, Ekbacka 4, avråder vi från besök, se ovan.

Information till dig som är omsorgstagare

Vi är rädda om din hälsa! Därför följer vi fortsatt de rekommendationer som kommer från Region Kalmar om hur vi arbetar för att skydda dig.

Personal som kommer till dig har inga sjukdomssymtom. Vi är noga med att personal med förkylningssymptom stannar hemma.

Vi använder, precis som tidigare, handskar och förkläde vid personlig omvårdnad.
Hemma hos dig använder vi utökad skyddsutrustning om du bär på någon smitta, till exempel Covid-19 eller om en sjuksköterska bedömt att du kan bära på smitta. Orsaken är att vi ska skydda andra personer vi besöker.

Exempel på skyddsutrustning som vi då använder:

 • munskydd
 • handskar
 • visir eller skyddsglasögon
 • plastförkläde

För mer information kan du även ringa till kommunens växelnummer: 0485 – 88 000.

Träffpunkter

Från och med 23 mars 2020 håller samtliga träffpunkter i Borgholms kommun stängt, för att förhindra smittspridning.

Kultur och fritid

Biblioteken erbjuder

Biblioteken har nu öppet som vanligt och utan begränsningar i antalet besökare.

Det går fortfarande bra att få dina böcker levererade till entrén. Ring 0485-880 70 eller mejla biblioteket@borgholm.se om du vill beställa böcker för avhämtning eller hämta din beställning.

Läs mer på bibliotekens hemsida

Idrottsanläggningar

Begränsningen om 10 kvadratmeter per person inomhus upphörde den 15 juli.

Serveringsställen

Aktuellt för serveringar från och med 15 juli

De begränsade öppettiderna för serveringsställen upphörde den 1 juli. Antalet gäster per bord ökar till åtta personer inomhus och begränsningen försvinner helt utomhus. Kraven på verksamheterna om att vidta smittskyddsåtgärder och minska trängsel fortsätter gälla. Det innebär till exempel att alla gäster ska kunna hålla minst en meters avstånd till varandra och förtäring av mat och dryck måste ske sittande.

Vi vill uppmana alla verksamheter att hålla sig uppdaterade gällande nya föreskrifter/ lagar och restriktioner för serveringsställen med anledning av covid-19.

Ni är välkomna att höra av er till livsmedelsinspektörerna på miljöenheten om ni har frågor eller funderingar, telefon servicecenter: 0485 – 880 00.

Hjälp för dig som känner dig orolig

Här kan du få hjälp om du känner dig orolig

Det är normalt att känna sig orolig, ledsen eller stressad under en kris. Vi känner oro för vår hälsa och livssituation, för vår familj, för våra vänner och våra grannar. Sveriges kommuner och regioner har samlat information för dig som vill veta hur du kan ta hand om din och andras psykiska hälsa, var du kan få stöd och hjälp.

Känner du dig orolig är du välkommen att ringa kommunens krisstöd, vardagar klockan 10 till 12, telefon: 0485 – 88 444