Utskriftsdatum: 08 July 2020

Corona – Tigrinja

ብዛዕባ ኮሮና ዝምልከት

ብዛዕባ ምትሕልላፍ እቲ ሓድሽ ኮሮና ቫይረስን ውጽኢቱ ንምንካይን ብዝምልከት፡ እቲ ኮሙን እንታይ ይገብር ከምዘሎ ዝሕብር

ኩሎም ንጥፈታት ብዝተኻእለ መጠን ንቡር ስርሖም ምእንቲ ከካይዱ እቲ ኮሙን ዝሰርሓሉ ዘሎ ጉዳይ እዩ።  

 ብሓባር ኴንና ነቲ ምትሕልላፍ ክንገትኦ ንኽእል ኢና!

ኮሙን ነቲ ብበዓል መዚ ህዝባዊ ጥዕና Folkhälsomyndigheten ዝወጸ ለበዋታት ይስዕብ

  • ኣእዳውኩም ቀቀልጢፉኩም ሕጸቡ
  • ህንጥሾን ምስዓልን ኩርናዕ ኢድ ዓጺፍኩም ክትገብርዎ
  • ሕማም እንተተሰሚዑኩም፡ ዋላ ቀሊል ምልክታት’ውን ይኹን ኣብ ገዛ ትረፉ

 

ሓያሎ ርክባት፡ ስልጠናታት፡ መገሻታትን ፖለቲካዊ ኣኼባን ይስረዙ ኣለው።

 ጥዕናን- ክንክን

 ንኣረጋውያንን ካልኦት ኣብ ክሊ ስግኣት ዘለዉን ብኸምዚ ዝስዕቡ ጌርና ንከላኸለሎም

  • ነቶም ኣዝዮም ዝሓመሙ ቀዳምነት ንህብ።
  • ናብ መንበሪ መእለዪ ኣረጋውያን ዝግበር ምብጻሕ ዘይምምራጽ
  • መራኸቢ ነቝጣታት ንዓጹ
  • ልዕሊ 70 ዓመት ዝዕድመኦም ምስ ካልኦት ሰባት ዝገብርዎ ርክብ ክሳዕ ዝተኻእለ ንነዊሕ ክገትእዎ ይግባእ። እዚ ማለት ብዙሓት ሰባት ኣብ ዝንቀሳቐሱሉ ከም ህዝባዊ መጓዓዝያ፡ ድኳናት ወይ ህዝባውያን ቦታታት ዝኣመሰሉ ዘይምኻድ ማለት እዩ።

ብሕማም ወይ ግድን ኣብ ገዛ ክተርፉ ስለዘለዎም፡ ኣብ ኣብያተ ክንክንን መእለዪን፡ ዋሕዲ ሰራሕተኛታት እንተጋጢሙ፡ ገለ ንጥፈታት፡ ከም ጽሬት፡ ማሕበራዊ ንጥፈታት፡ ብእግሪ ምንቅስቓስ፡ ከምኡውን መዓልታዊ ስራሓትን ገለ ኣገልግሎትን ዝኣመሰሉ፡ ንግዚኡ ክቋረጹ እዮም ማለት’ዩ።

ቤት ትምህርትን መእለዪ ቈልዑን

ቈልዑ’ውን ምልክታት ጉንፋዕ እንተተራእይዎም ኣብ ገዛ ክተርፉ ኣገዳሲ ምዃኑ፡ ኣብያተ ትምህርቲ ንኹሎም ወለዲ ሓቢሮም እዮም።

ሕጂ፡ ገለ ትምህርትታት ብርሕቀት ይወሃብ ኣለዉ።

ኣብ ውሽጢ ቤት ትምህርትን ቅድመ ትምህርትን፡ እቶም ብዝሒ ዘይብሎም ንግዚኡ ኣብ ሓደ ክጥርነፉ ማለት ክኸውን ይኽእል’ዩ። ክፉታት መውዓሊ ህጻናት ክሳዕ ዝሕበር ዕጹዋት ይዀኑ።

መገሻታት

ሚንስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ናብ ካልኦት ሃገራት ዝግበር ኣድለይቲ ካብ ዘይኰነ መገሻታት ክየግበር ይምዕድ።

ትካላት በቲ ኩነታት ይጽለዋ

ሓያሎ ትካላት፡ መገሻ ስለ ዘወገዱ፡ ናብ ትካል ክኸዱ ስለዘይከኣሉ፡ ሓያሎ ርክባት’ውን ስለ ዝተቛረጹ፡ እቲ ኩነታት ኣጸጋሚ እዩ ዘሎ። ስለዚ ናብ ኦላንድ ዝበጽሑ ቱሪስት ውሒዶም ኣለው። እቶም ትካላት ንዘለዎም ትካላትን ኣብያተ መግብን ክሳዕ ዝኸኣልዎ ክሰርሑ እናተተስፈወ፡ እቲ ኮሙን  ክሕግዞም ይፍትን ኣሎ።

ኣበርክቶኹም ኣገዳሲ እዩ!

ኩልና ክንሓብርን ክንተሓጋገዝን ምርኣይ፡ እቶም ኣባላትና’ውን ኣገዳሲ ኣገልግሎት ምሃብ ምቕጻሎም ዘገርም እዩ።