Utskriftsdatum: 22 January 2021

De olika byggloven

På undersidorna hittar du information om de olika byggloven och vad som gäller för vart och ett.

Åtgärder som kräver bygglovsansökan

 • Nöjesparker
 • Djurparker
 • Idrottsplatser
 • Skidbackar med liftar
 • Kabinbanor
 • Campingplatser
 • Skjutbanor
 • Småbåtshamnar
 • Friluftsbad
 • Motorbanor
 • Golfbanor
 • Upplag och materialgårdar
 • Tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift.
 • Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser
 • Radio- eller telemaster eller torn
 • Vindkraftverk som är högre än 20 meter över markytan och placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken
 • Vindkraftverk som monteras fast på en byggnad eller har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter
 • Murar och plank (se vår policy och riktlinjer för staket, plank och murar)
 • Parkeringsplatser utomhus samt begravningsplatser och transformatorstationer.

Åtgärder som kräver anmälan

 • Rivning av en byggnad eller en del av en byggnad (inom detaljplan krävs rivningslov)
 • Nybyggnad eller tillbyggnad som har undantagits från krav på bygglov i en detaljplan eller i områdesbestämmelser
 • Ändring som innebär att konstruktionen av en byggnads bärande delar berörs eller att byggnadens planlösning påverkas avsevärt,
 • Installation eller väsentlig ändring av hiss, eldstad, rökkanal eller anordning för ventilation i byggnader,
 • Installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp i en byggnad eller inom en tomt,
 • Ändring som väsentligt påverkar brandskyddet i en byggnad,
 • Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser som beslutats med stöd av detaljplan eller områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen eller motsvarande äldre föreskrifter,
 • Nybyggnad eller väsentlig ändring av vindkraftverk,
 • Uppförande eller tillbyggnad av ett komplementbostadshus på max 30 m²,
 • Uppförande eller tillbyggnad av en komplementbyggnad på max 30 m²,
 • Ändring av en komplementbyggnad så att den blir ett komplementbostadshus på max 30 m²,
 • Tillbyggnad på max 15 m2,
 • Byggande av högst två takkupor
 • Inredning av ytterligare en bostad i ett enbostadshus