Utskriftsdatum: 01 October 2020

Demensteam

 

Demensteamet arbetar för god vård och omsorg till personer med demenssjukdom och utgör verksamhetens specialistresurs inom området demens. Demensteamet är tvärprofessionellt och arbetar huvudsakligen konsultativt. I de fall det uppstår svårigheter ska teamets representanter vara konsulter och behjälpliga med handledning.
Samtliga medarbetare som arbetar med omsorg för personer med demenssjukdom ska ha tillräcklig kompetens för uppdraget. Bedömning och eventuella insatser kring medarbetares kompetens görs av ansvarig enhetschef i dialog med medarbetaren. Teamets arbete baseras på aktuella vårdprogram för personer med demenssjukdom.

I de fall teamet kontaktas ska följande uppgifter presenteras:

  • Aktuell brukare/patient, vilka problem finns, hur länge har det varit problem
  • Senaste BPSD-registreringen
  • Senaste bemötandeplanen
  • Senaste uppföljningen av bemötandeplanen

Styrdokument (under Mer information, nedan):
Regionalt vårdprogram, Program för omsorg och vård för personer med demenssjukdom i Kalmar län.
Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom
BPSD-registret, följsamhet till registrering och uppföljningsrutiner.

Teamsammansättning:

  • Christina Bengtsson, enhetschef och sammankallande.
  • Boel Bursell, sjuksköterska med särskilt ansvar för de medicinska frågorna och följsamhet till regionalt vårdprogram och nationella riktlinjer.
  • Medarbetare som är BPSD-administratörer

Christina Bengtsson ansvarar för regelbunden återföring av information till ledningsgruppen för äldreomsorg och hälso- och sjukvård. Verksamhetschef och ledningsgrupp för ÄO/HSV utgör styrgrupp.