Utskriftsdatum: 10 April 2020

Detaljplan Böda Kronopark 2:114

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Böda Kronopark 2:114. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utökad hotellverksamhet inom fastigheten. För att skapa en flexibel detaljplan som kan möta ett utvecklingsbehov för framtiden möjliggör även detaljplanen för bostäder.

Miljö- och byggnadsnämnden har beslutat att anta detaljplan för Böda Kronopark 2:114 2020-02-26. Den 2:a mars har beslutets gjorts offentligt genom tillkännagivandet av protokollsjusteringen på kommunens anslagstavla.

Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor från den dag då justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla om ingen har överklagat beslutet under den tiden.

Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt, se under Kontakta oss.