Utskriftsdatum: 19 January 2021

Detaljplan Böda Kronopark 2:114

Miljö- och byggnadsnämnden antog detaljplan för Böda Kronopark 2:114 2020-02-26 § 43. Inga överklaganden har inkommit och Länsstyrelsen har meddelat sitt beslut enligt 11 kap. 10 § att detaljplanen ej kommer överprövas. Antagandebeslutet har därmed vunnit laga kraft 2020-03-25.

Den som begär ersättning för skador på grund av en detaljplan, enligt 14 kap 3-7, 9-13 §§ PBL, måste väcka talan vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum beslutet att anta planen har vunnit laga kraft. I fall som avses i 14 kap. 2 och 8 §§ ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.