Utskriftsdatum: 21 January 2020

Detaljplan Böda Kronopark 2:114

Granskningsutlåtande

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för Böda Kronopark 2:114. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en utökad hotellverksamhet inom fastigheten. För att skapa en flexibel detaljplan som kan möta ett utvecklingsbehov för framtiden möjliggör även detaljplanen för bostäder.

Förslaget har varit ute på granskning mellan 2:e december t.o.m. 20:e december 2019. Inkomna synpunkter med kommunens kommentarer finns samlade i ett granskningsutlåtande som finns tillgängligt nedanför texten samt på Löttorps bibliotek och i stadshusets servicecenter.
Detaljplaneförslaget med tillhörande handlingar ska upp för beslut om antagande i miljö- och byggnadsnämnden den 26:e februari 2020.

Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt. Se under Kontakta oss.