Utskriftsdatum: 20 October 2021

Detaljplan Böda Kronopark 2:114

04 september 2019

Miljö- och byggnadsnämnden antog detaljplan för Böda Kronopark 2:114 2020-02-26 § 43. Inga överklaganden har inkommit och Länsstyrelsen har meddelat sitt beslut enligt 11 kap. 10 § att detaljplanen ej kommer överprövas. Antagandebeslutet har därmed vunnit laga kraft 2020-03-25.

Den som begär ersättning för skador på grund av en detaljplan, enligt 14 kap 3-7, 9-13 §§ PBL, måste väcka talan vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum beslutet att anta planen har vunnit laga kraft. I fall som avses i 14 kap. 2 och 8 §§ ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

 

Hoppa till innehåll