Utskriftsdatum: 05 June 2020

Detaljplan för del av Halltorp 1:10 ”Hotellet”

Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att bygga ut nuvarande verksamhet med en ny hotelldel samt lokaler för kontor.

Planen antogs av kommunfullmäktige i Borgholms kommun den 28 juni 2018 § 142 men överklagades därefter. Antagandebeslutet vann laga kraft 2019-08-26.

Den som begär ersättning för skador på grund av en detaljplan, enligt 14 kap 3-7, 9-13§§ PBL, måste väcka talan vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum beslutet att anta planen har vunnit laga kraft. I fall som avses i 14 kap. 2 och 8 §§ ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.