Detaljplan för Borgholm 11:42 med flera, ”Ekbacka”

05 maj 2020

Syfte och bakgrund

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation för särskilt boende i anslutning till befintligt särskilt boende på Ekbackaområdet. Planen ska medge en nybyggnation av ett särskilt boende med 80 platser, möjliggöra ett parkeringsgarage för polisen, fler parkeringsplatser och att tillåta de verksamheter, tillhörande funktioner och tekniska anläggningar som finns inom området idag. Planen syftar också till att säkra natur- och kulturvärden, möjliggöra en gång- och cykelväg längsmed Åkerhagsvägen, bostäder och kontor inom områdets östra sida och centrala delar, samt säkerställa ytor för dagvattenhantering.

  • Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 17 maj. Protokollet justerades och anslogs 26 maj och planen skulle ha vunnit laga kraft när överklagandetiden gått ut efter tre veckor, men beslutet överklagades.
  • Detaljplaneförslaget var utställt för granskning 2020-12-01 2020-12-22. Se granskningsutlåtandet för mer information.
  • Detaljplaneförslaget var på samråd 2020-05-04 – 2020-05-25. Se samrådsredogörelsen för mer information.

Handlingarna finns tillgängliga här nedan samt i servicecentret på Stadshuset. Det går också bra att kontakta kommunen för att få handlingar hemskickade. Även fastighetsförteckning finns tillgänglig hos kommunen vid förfrågan.

Vad händer nu?

Detaljplanen väntar på att vinna laga kraft, efter dom från förvaltningsrätten. I dagsläget kan kommunen inte avgöra när detta sker, men verkar för att det ska bli så snart som möjligt.

Hoppa till innehåll