• Bild på daglig verksamhets aktivitet vid Ekbacka

Utskriftsdatum: 16 September 2021

Detaljplan för Borgholm 11:42 med flera, ”Ekbacka”

05 maj 2020

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation för särskilt boende i anslutning till befintligt särskilt boende på Ekbackaområdet. Planen ska medge en nybyggnation av ett särskilt boende med 80 platser. Planen syftar också till att legalisera de vårdverksamheter, tillhörande funktioner och tekniska anläggningar som finns inom området idag, säkra natur- och kulturvärden, möjliggöra ett parkeringsgarage för Polisen, bostäder och kontor inom områdets östra sida och centrala delar, GC- väg (gång- och cykelväg) längs Åkerhagsvägen samt säkerställa ytor för dagvattenhantering.

Planprocessen

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 17 maj. Protokollet justerades och anslogs 26 maj och planen vinner därefter laga kraft när överklagandetiden gått ut efter tre veckor, om det inte överklagas.

Detaljplaneförslaget var utställt för granskning 2020-12-01 2020-12-22. Se granskningsutlåtandet för mer information.

Detaljplaneförslaget var på samråd 2020-05-04 – 2020-05-25. Se samrådsredogörelsen för mer information.

Handlingarna finns tillgängliga här nedan samt i servicecentret på Stadshuset. Det går också bra att kontakta kommunen för att få handlingar hemskickade. Även fastighetsförteckning finns tillgänglig hos kommunen vid förfrågan.

Hoppa till innehåll