Utskriftsdatum: 21 April 2021

Detaljplan för Borgholm 11:42 med flera, ”Ekbacka”

05 maj 2020

Borgholms kommun har tagit fram ett detaljplaneförslag för fastigheten Borgholm 11:42 med flera som nu är ute för granskning. Granskningsskedet är det andra steget i detaljplaneplanprocessen. En detaljplan är en juridiskt bindande handling som bland annat reglerar utformning av bebyggelse inom ett område.

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation för särskilt boende i anslutning till befintligt särskilt boende på Ekbacka-området. Planen medger nybyggnation av särskilt boende med 80 platser. Planen syftar också till att legalisera de vårdverksamheter, tillhörande funktioner och tekniska anläggningar som finns inom området idag, säkra natur- och kulturvärden, möjliggöra ett parkeringsgarage för polisen, bostäder och kontor inom områdets östra sida och centrala delar, GC- väg (gång- och cykelväg) längs Åkerhagsvägen samt säkerställa ytor för dagvattenhantering.

Handlingarna finns tillgängliga här nedan samt i servicecentret på Stadshuset. Det går också bra att kontakta kommunen för att få handlingar hemskickade. Även fastighetsförteckning finns tillgänglig hos kommunen vid förfrågan.

Granskningstiden pågår mellan 1:a december t.o.m. 22:e december 2020. Synpunkter mailas senast den 22:e december till: mobn@borgholm.se<mailto:mobn@borgholm.se>
Ange ”Detaljplan Borgholm 11:42 m.fl.” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar gärna emot dina synpunkter via e-post men du kan även posta till: Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt Thomas Nilhausen, se under Kontakt.

Hoppa till innehåll