Utskriftsdatum: 21 October 2021

Detaljplan för del av Kolstad 4:67

25 september 2015

Underrättelse om Laga kraft

Miljö- och byggnadsnämnden godkände planhandlingar för detaljplan för del av Kolstad 4:67 den 23:e februari 2017. Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat att inte pröva detta beslut enligt bestämmelserna i 11 kap 10§ Plan- och bygglagen. Inga yttranden om överklagan har inkommit och detaljplanen har därmed vunnit laga kraft den 24:e mars 2017.

Den som begär ersättning för skador på grund av detaljplanen, enligt 14 kap 3-7, 9-13§§ PBL, måste väcka talan inom 2 år. Tiden räknas från det datum beslutet att anta planen har vunnit laga kraft. I fall som avses i 14 kap. 2 och 8 §§ ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare

Syfte och planhandlingar

Detaljplan för Kolstad 4:67 syftar till att möjliggöra bostadsbyggnation inom del av fastigheten Kolstad 4:67 samt anläggandet av en väg som förbinder Kolstad Smedgata och Kolstad Kyrkgata.

I samband med detaljplanens framtagande ansökte kommunen hos Länsstyrelsen om att upphäva det förordnande enligt 113 § byggnadslagen som gäller för delar av planområdet. Beslutet överklagades men avslogs av Mark- och miljödomstolen för att senare vinna laga kraft 1 februari 2017.

Lagakraftvunna planhandlingar samt granskningsutlåtande finns tillgängliga på plan- och byggenheten.

Hoppa till innehåll