Kontakta oss

Detaljplan för Klinta 5:15

Publicerat 21 april 2023

Syfte och bakgrund

Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja detaljplanearbete för fastigheten Klinta 5:15. Miljö- och byggnadsnämnden lämnade positivt planbesked 2019-03-28 §62.

Planen syftar till att möjliggöra för bostadsutveckling.

Planområdet är beläget strax öster om Köpingsvik, söder om Klinta radby och består av jordbruks- och naturmark. Det goda läget i närheten till skola, butik, kommunikationer och annan service gör att området bedöms som attraktivt för bostadsbebyggelse. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan och den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Borgholm och Köpingsvik, som antogs 2018. Där är det aktuella området utpekat som utredningsområde för natur/park i kombination med små grupper av nya bostäder och verksamheter.

Köpingsvik är ett fornlämningstätt område med lämningar från mesolitikum och neolitikum fram till vikingatid och medeltid. Museiarkeologi syd­ost/ Kalmar läns museum genomförde en arkeo­logisk förundersökning i okto­ber 2022.

Vid förundersökningen metalldetekterades området varpå flera fynd som kan kopplas till vendeltida och vikingatida gravar påträffades. Tillsammans med dateringen av boplats­lämningarna tyder detta på att området använts flitigt under senare delen av järnåldern och passar väl in i bilden av Köpingsvik som ett viktigt område från denna tid.

Vad händer nu?

Den utförda arkeologiska förundersökningen kan komma att efterföljas av en slututgrävning av de fynd som hittats inom planområdet för att vidare möjliggöra för exploatering. Under månadsskiftet april-maj ska en naturvärdesinventering utföras följt av andra nödvändiga utredningar som kulturvärdesinventering, dagvattenutredning och radonundersökning. Resultatet av utredningarna kan även innebära att detaljplanearbetet förändras.

Hoppa till innehåll