Utskriftsdatum: 01 October 2020

Detaljplan för Kyrketorp 1:14 m.fl.

Bödagårdens Camping har under senare tid expanderat och förvärvat ett antal fastigheter på vilka camping bedrivs. Delar av de förvärvade fastigheterna är planlagda för andra ändamål än camping, bland annat samlingslokaler, bostäder och naturområden. För att säkerställa en ändamålsenlig utveckling av campingen ska planen ändras så att markanvändningen anges till camping och friluftsområde samt att byggrätterna inom området regleras på ett lämpligt sätt.

Kommunfullmäktige i Borgholms kommun beslutade att anta planförslaget den 19 november 2018, § 223, och planen vann laga kraft den 19 december 2018.