Utskriftsdatum: 24 January 2021

Detaljplan för Nydala, del av Borgholm 11:1

Miljö- och byggnadsnämnden antog detaljplan för del av Borgholm 11:1 2019-08-29 § 144. Länsstyrelsen i Kalmar län meddelar i beslut 2019-09-25 att inte pröva detta beslut enligt bestämmelserna i 11 kap 10§ plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Beslutet att anta detaljplanen överklagades. Mark- och miljödomstolen meddelade i  dom 2019-12-18 mål nr P 4832-19 att avslå överklagandena. Denna dom har inte överklagats. Antagandebeslutet har därmed vunnit laga kraft 2020-02-24

Den som begär ersättning för skador på grund av en detaljplan, enligt 14 kap 3-7, 9-13 §§ PBL, måste väcka talan vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum beslutet att anta planen har vunnit laga kraft. I fall som avses i 14 kap. 2 och 8 §§ ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.