Detaljplan för Nydala, del av Borgholm 11:1

12 februari 2018

Miljö- och byggnadsnämnden antog detaljplan för del av Borgholm 11:1 2019-08-29 § 144. Länsstyrelsen i Kalmar län meddelar i beslut 2019-09-25 att inte pröva detta beslut enligt bestämmelserna i 11 kap 10§ plan- och bygglagen (SFS 2010:900). Beslutet att anta detaljplanen överklagades. Mark- och miljödomstolen meddelade i  dom 2019-12-18 mål nr P 4832-19 att avslå överklagandena. Denna dom har inte överklagats. Antagandebeslutet har därmed vunnit laga kraft 2020-02-24

Den som begär ersättning för skador på grund av en detaljplan, enligt 14 kap 3-7, 9-13 §§ PBL, måste väcka talan vid mark- och miljödomstolen inom två år. Tiden räknas från det datum beslutet att anta planen har vunnit laga kraft. I fall som avses i 14 kap. 2 och 8 §§ ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Hoppa till innehåll