Utskriftsdatum: 07 April 2020

Detaljplan för Nydala, del av Borgholm 11:1

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett miljö- och byggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ny detaljplan för bostäder i form av hyresrätter på markområdet sydost om bilprovningen, ca 7 000 m2.

Ett förslag till detaljplan har arbetats fram under våren  och sommaren 2018. Nu är vi framme vid ett samrådsskede, vilket innebär att allmänheten kan ta del av förslaget samt inkomma med synpunkter. Samrådet sker under perioden 15 oktober – 5 november, och eventuella synpunkter ska lämnas in under denna tid.  Vi ser gärna att dessa skickas per e-post.