Utskriftsdatum: 18 November 2019

Detaljplan för Resedan 8 m fl

Ändring av detaljplan för Resedan 8

Planändringens syfte är att utöka byggrätten på fastigheterna Resedan 8, 9, 10 och 11 för att skapa ytterligare möjlighet för bostadsbyggande. Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 11 december 2017 – 8 januari 2018 och på granskning 5-19 februari 2018.

Samhällsbyggnadsnämnden antog ändring av detaljplanen för Resedan 8 m.fl. 2018-04-26 och planen vinner laga kraft 2018-05-25.

För frågor går det bra att vända sig till servicecenter: 0485-88 000.