Utskriftsdatum: 24 January 2021

Detaljplan för Solberga 3:1 m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Solberga 3:1 med flera. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadsutveckling mellan Borgholm och Köpingsvik samt en utveckling av våtmarksområdet längs kusten vid Solbergaområdet.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-19 att anta detaljplanen för Solberga 3:1 mfl., Detaljplanen vinner laga kraft efter tre veckor från den dag då justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla om ingen har överklagat beslutet under den tiden. För att detaljplanen ska vinna laga kraft krävs även att länsstyrelsen inte överprövar detaljplanen.

Upplysningar om detaljplaneförslaget ges av planarkitekt Thomas Nilausen. Kontaktinformation hittar du under Kontakta oss.