Kontakta oss

Detaljplan för Solberga 3:1 m.fl.

Publicerat 08 juni 2017

Syfte och bakgrund

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Solberga 3:1 med flera. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadsutveckling mellan Borgholm och Köpingsvik samt en utveckling av våtmarksområdet längs kusten vid Solbergaområdet.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-19 att anta detaljplanen för Solberga 3:1 m.fl. men beslutet överklagades. Efter prövning hos Mark- och miljödomstolen i Växjö föll domen att överklagan avslås. Mark- och miljödomstolens beslut överklagades till Mark- och miljööverdomstolen men prövningstillstånd medgavs inte och detaljplanen kunde vinna laga kraft 2022-02-15.

Vad händer nu?

Detaljplanen är nu i genomförandefasen där projekteringshandlingar samt dispens- och tillståndsansökningar är under framtagande för att möjliggöra för kommande markarbeten.

Upplysningar om detaljplaneförslaget ges av planarkitekt Thomas Nilausen. Kontaktinformation hittar du under Kontakt längre ner på sidan.

Hoppa till innehåll