Utskriftsdatum: 23 October 2021

Detaljplan för Solberga 3:1 m.fl.

08 juni 2017

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Solberga 3:1 med flera. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadsutveckling mellan Borgholm och Köpingsvik samt en utveckling av våtmarksområdet längs kusten vid Solbergaområdet.

Kommunfullmäktige beslutade 2020-10-19 att anta detaljplanen för Solberga 3:1 mfl dock har den inte vunnit laga kraft till följd av överklagan. För närvarande ligger detaljplanen hos Mark- och miljödomstolen i Växjö för prövning. När ett beslut från Mark – och miljödomstolen kan väntas är osäkert men förhoppningen är att ett beslut kommer höst/vinter 2021.

Upplysningar om detaljplaneförslaget ges av planarkitekt Thomas Nilausen. Kontaktinformation hittar du under ”kontaktinfo”.

Hoppa till innehåll