Utskriftsdatum: 25 January 2021

Detaljplan för Solberga 4:2

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Solberga 4:2. Denna detaljplan ligger centralt, västligt, placerad i Köpingsviks samhälle och intill väg 136. Denna fastighet, som det gäller, är idag en del av en större detaljplan, men svarar inte upp mot aktuellt förslag om bebyggelse av flerbostadshus. På platsen har det tidigare stått ett enfamiljshus men under flera år varit föremål för upplag och camping.

Samrådskedet är det första steget i detaljplaneprocessen. Vi håller ett samråd i KS-rummet, Borgholms Stadshus på torget i Borgholm, onsdagen den 16:e oktober kockanl 17 (ingång till vänster) om du eller ni har synpunkter eller bara vill komma för att informeras om pågående detaljplaneprocess.

Handlingarna som handlar om denna detaljplan finns även tillgängliga i servicecentret i Stadshuset och på biblioteket i Borgholm. Fastighetsförteckning finns tillgänglig hos kommunen vid förfrågan.

När en ny detaljplan tas fram kan sakägare, bostadsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden.

Om du eller ni har synpunkter på detta upphävande ska du inkomma med dessa senast 25 oktober 2019 till kommunen, se under Kontakta oss.  Ange då ”Detaljplan Solberga 4:2” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i din e-post. Vi tar företrädesvis emot synpunkter via e-post men du kan även posta till: Borgholms kommun, kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

De fastighetsägare som har medlemmar, arrendatorer, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera dessa om samrådet.

Du kan läsa hela planförslaget under Mer information.

Upplysningar över detaljplanförslaget ges av planarkitekt, kontaktuppgifter hittar du längre ner på sidan.