• Solberga 4:2

Utskriftsdatum: 18 April 2021

Detaljplan för Solberga 4:2

02 oktober 2019

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan för fastigheten Solberga 4:2. Denna detaljplan ligger centralt placerad i Köpingsviks samhälle och intill väg 136, väster om Skurkvarnsvägen. På platsen har det tidigare stått ett enfamiljshus men under de senaste åren varit upplag och camping. Den nya detaljplanen ger möjlighet att bygga två flerfamiljshus för totalt tolv lägenheter.

Handlingarna som handlar om denna detaljplan finns tillgängliga här på kommunens hemsida och i servicecentret i Stadshuset och vi tar emot synpunkter på planförslaget under granskningstiden. Fastighetsförteckning finns tillgänglig hos kommunen vid förfrågan.

Granskningstiden är fr.o.m. 13:e mars t.o.m. 30:e mars 2021

De fastighetsägare som har medlemmar, arrendatorer, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera dessa om granskningen.

Du kan läsa hela planförslaget under ”Mer information”.

Har ni frågor om detaljplaneförslaget eller granskningen kontakta planarkitekt Hanna Andersson via telefon 0485-882 53 eller epost hanna.andersson@borgholm.se

Eventuella skrivelser med synpunkter på granskningshandlingen ska vara försedda med namn, adress och en fastighetsbeteckning. Ange ”Detaljplan Solberga 4:2” i ämnesfältet. Skrivelsen skickas till: mobn@borgholm.se . Vi tar företrädesvis emot synpunkter per e-post men du kan även skicka synpunkterna till: Kommunledningsförvaltningen, Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm.

Synpunkter ska vara inkomna till kommunen senast den 30:e mars 2021.

Den som inte senast under granskningsskedet lämnat synpunkter på planförslaget, kan förlora rätten att överklaga antagandebeslutet av detaljplanen.

 

 

Hoppa till innehåll