Utskriftsdatum: 09 July 2020

Detaljplan för Halltorp 1:10 och 1:21 ”Puttern”

Ändring av detaljplan för del av Halltorp 1:10 och 1:21 ”Puttern” har antagits och beslutet har vunnit laga kraft

Planhandlingarna är en ändring av befintlig detaljplan från 2015. Detaljplanen från 2015 medger att enbart en fastighet per kvarter får bildas eftersom tanken var att bilda bostadsrättsföreningar. Förutsättningarna har ändrats och ändringen av detaljplanen består i att den planbestämmelse som indirekt styr upplåtelseformen utgår. Övriga planbestämmelser och handlingar kommer fortsättningsvis att gälla för planområdet.

Miljö- och byggnadsnämnden godkände planhandlingar för ändring av detaljplan, del av Halltorp 1:10 och 1:21 den 23 maj 2018. Länsstyrelsen i Kalmar län har beslutat att inte pröva detta beslut enligt bestämmelserna i 11 kap 10§ Plan- och bygglagen. Inga yttranden om överklagan har inkommit och antagandebeslutet har därmed vunnit laga kraft 2018-06-21.

Den som begär ersättning för skador på grund av detaljplanen, enligt 14 kap 3-7, 9-13§§ PBL, måste väcka talan inom 2 år. Tiden räknas från det datum beslutet att anta planen har vunnit laga kraft. I fall som avses i 14 kap. 2 och 8 §§ ska talan väckas inom två år från den dag då den åtgärd som talan grundas på utfördes. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Planhandlingarna finns tillgängliga på plan- och byggenheten samt att läsa under Mer information.