Utskriftsdatum: 24 February 2020

Detaljplan för Oden 8

Miljö- och byggnadsnämndens beslut att anta rubricerad detaljplan har gjorts offentligt genom tillkännagivande av protokolljusteringen på kommunens anslagstavla under tiden 2018-07-04–2018-07-25. Nedan finner du antagandehandlingarna.

Detaljplanen vann laga kraft 25 juli 2018.