Utskriftsdatum: 10 April 2020

Detaljplan för Solberga 3:1 m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Solberga 3:1 med flera. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadsutveckling mellan Borgholm och Köpingsvik samt en utveckling av våtmarksområdet längs kusten vid Solbergaområdet.

Förslaget har varit ute på granskning mellan 21 januari till och med den 11 februari 2019.
Inkomna synpunkter med kommunens kommentarer finns samlade i ett granskningsutlåtande som finns tillgängligt nedanför texten samt på Borgholms bibliotek och i Stadshusets servicecenter.

Antagande av detaljplanen i kommunfullmäktige förväntas ske under första delen av 2020.

Upplysningar om detaljplaneförslaget ges av planarkitekt Thomas Nilausen. Kontaktinformation hittar du under Kontakta oss.