Utskriftsdatum: 13 November 2019

Detaljplan för Solberga 3:1 m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Solberga 3:1 m.fl. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadsutveckling mellan Borgholm och Köpingsvik samt en utveckling av våtmarksområdet längs kusten vid Solbergaområdet .

Förslaget finns nu tillgängligt för granskning, vilket innebär att allmänheten kan ta del av förslaget samt inkomma med synpunkter. Granskningen pågår mellan 21:e januari t.o.m. 11:e februari 2019

Eventuella skrivelser med synpunkter på granskningshandlingen ska vara försedda med namn, adress och en fastighetsbeteckning. Ange detaljplan Solbergamarken dnr 2015-231 i ämnesfältet. Skrivelsen skickas till: miljobyggnadsnamnden@borgholm.se

Vi tar företrädesvis emot synpunkter per e-post men du kan även skicka synpunkterna till: Kommunledningsförvaltningen, Borgholms kommun, Box 52, 387 21 Borgholm, senast den 11:e februari 2019.
Den som inte senast under granskningsskedet lämnat synpunkter på planförslaget, kan förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Se ”Mer information” nedan för att ta del av planförslaget och utredningar i ärendet.

Upplysningar om detaljplaneförslaget ges av planarkitekt Thomas Nilausen.
Kontaktinformation hittar ni nedanför.