Utskriftsdatum: 20 January 2020

Detaljplan för Solberga 3:1 m.fl.

Kommunen har tagit fram ett förslag till detaljplan för del av Solberga 3:1 m.fl. Detaljplanen syftar till att möjliggöra en bostadsutveckling mellan Borgholm och Köpingsvik samt en utveckling av våtmarksområdet längs kusten vid Solbergaområdet.

Förslaget har varit ute på granskning mellan 21:e januari t.o.m. 11:e februari 2019.
Inkomna synpunkter med kommunens kommentarer finns samlade i ett granskningsutlåtande som finns tillgängligt nedanför texten samt på Borgholms bibliotek och i Stadshusets servicecenter.

Antagande av detaljplanen i kommunfullmäktige förväntas ske under första delen av 2020.

Upplysningar om detaljplaneförslaget ges av planarkitekt Thomas Nilausen. Kontaktinformation hittar du under Kontakta oss.