Utskriftsdatum: 20 July 2019

Detaljplan för del av Halltorp 1:10 ”Hotellet”

INFORMATION OM DETALJPLAN; DEL AV HALLTORP 1:10 ”HOTELLET”

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan. Syftet med detaljplanen är att skapa möjlighet att bygga ut nuvarande verksamhet med en ny hotelldel samt lokaler för kontor.

Planen antogs av kommunfullmäktige i Borgholms kommun den 28 juni 2018 § 142 men har sedan dess överklagats och ärendet ligger förnärvarande hos Mark- och miljödomstolen i Växjö för handläggning.