Utskriftsdatum: 23 September 2018

Detaljplan för Nydala

Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram ny detaljplan för bostäder på markområdet sydost om bilprovningen,
ca 7 000 m2.

Planens namn: DP Nydala
Syfte: Ta fram en detaljplan som tillåter byggnation av hyresrätter
Handläggare:  Hanna Andersson, tel: 0485-882 53, e-post: hanna.olinandersson@borgholm.se 

Vad är en detaljplan?

En detaljplan tas fram när större förändringar/byggnationer planeras. I planen styrs bland annat byggnadernas placering, antal, storlek och höjd, vilka delar av området som ska lämnas obebyggt och var parkering ska ske.

Vad kommer att ske?

Ett förslag till detaljplan kommer att arbetas fram under våren 2018. När ett förslag finns framtaget kommer vi att ta kontakt med er som bor närmast och ni får möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

En arkeologisk undersökning kommer att genomföras i vår. Fältarbetet sker under två dagar av två arkeologer genom metalldetektering, schaktning och inmätning.