Utskriftsdatum: 15 November 2018

Detaljplan för Oden 8

Samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta rubricerad detaljplan har gjorts offentligt genom tillkännagivande av protokolljusteringen på kommunens anslagstavla under tiden 2018-07-04–2018-07-25. Nedan finner du antagandehandlingarna.