Utskriftsdatum: 19 November 2018

Detaljplan för Kyrketorp 1:14 m.fl.

Bödagårdens Camping har under senare tid expanderat och förvärvat ett antal fastigheter på vilka camping bedrivs. Delar av de förvärvade fastigheterna är planlagda för andra ändamål än camping, bland annat för samlingslokaler, bostäder och natur. För att säkerställa en ändamålsenlig utveckling av campingen ska planen ändras så att markanvändningen anges till camping och friluftsområde samt att byggrätterna inom området regleras på ett lämpligt sätt. 

Beslut om samråd: 2016-10-27 Samrådstid: 2016-12-02 – 2016-12-22

Beslut om granskning: 2017-03-30 Granskningstid: 2018-02-26 – 2018-03-19

Antagandehandlingar finns framtagna, detaljplanen planeras att antas i kommunfullmäktige 2018-11-19.