Utskriftsdatum: 07 April 2020

Dricksvatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och många i Sverige tar det som en självklarhet att bra vatten alltid ska finnas i kranen. Bra dricksvatten är en förutsättning för att livsmedelsindustrin ska fungera, till exempel mejerier och slakterier. Den som producerar dricksvatten eller förser konsumenter med dricksvatten via ett ledningsnät är ansvarig för att dricksvattnet är av god kvalitet och säkert, det vill säga inte innehåller bakterier eller ämnen som är dåliga för hälsan.

Kommunalt dricksvatten

Borgholms Energi AB (BEAB) ansvarar för de kommunala vattenverken. Miljö- och byggnadsnämnden bedriver i sin tur tillsyn av de kommunala vattenverken för att säkerställa att det kommunala dricksvattnet är av god kvalitet och säkert. Önskar du ansluta din fastighet till det kommunala dricksvattennätet måste du kontakta BEAB.

Vatten som används i kommersiell eller offentlig verksamhet

Om vatten från egen brunn används i kommersiell eller offentlig verksamhet gäller i de flesta fall Livsmedelsverkets regler för dricksvatten; Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) om dricksvatten. Dricksvattenproducenten måste registrera sig hos kommunen och följa reglerna som framgår i dricksvattenföreskrifterna. En registreringsblankett finner du under Blanketter i menyn till vänster. Är du osäker på om du måste registrera dig kontakta kommunen. Du kan läsa mer i informationsbladet Små dricksvattenanläggningar.

Dricksvattenföreskrifterna gäller bland annat:

 • Livsmedelsverksamheter, till exempel restauranger, caféer, livsmedelsproducenter
 • Offentliga verksamheter, till exempel skolor och vårdhem
 • Kommersiella verksamheter, till exempel hotell, stuguthyrning
 • Om brunnen eller vattenverket producerar 10 m³ dricksvatten per dygn eller mer, eller
 • Om minst 50 personer förses med dricksvatten omfattas också verksamheten av dricksvattenföreskrifterna.

Enskild brunn

Har du egen brunn är du själv ansvarig för dricksvattnet. Både kvaliteten och tillgången på vatten kan förändras med tiden. Analysera vattnet om ni lägger märke till att vattnet förändras, exempelvis om det börjar lukta eller mörkna i färgen.

Det är viktigt att tänka på att vattnets kvalité kan variera mellan årstider och förbrukning. Livsmedelsverket rekommenderar att man regelbundet analyserar vatten från egen brunn, minst vart tredje år om brunnen förser en eller två familjer med vatten och en gång per år om brunnen förser många hushåll med vatten. Om man har eller har haft problem med brunnsvatten är det lämpligt att testa vattnet oftare. Små barn är särskilt känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit. Därför är det extra viktigt att brunnsvattnet testas ofta om små barn finns i hushållet.

Analys av vattnet

Analys av vattenprover bör utföras av ett ackrediterat laboratorium. Laboratoriet ger anvisningar för hur själva provtagningen går till. Resultatet får du i en rapport från laboratoriet tillsammans med en förklaring om något inte är som det ska. Är vattnet bedömt som tjänligt med anmärkning eller otjänligt är du som brunnsägare/fastighetsägare ansvarig för att åtgärda problemet. Anlita alltid fackkunnigt folk för att åtgärda problemen. I informationsbladet Råd om enskild dricksvattenförsörjning från Livsmedelsverket kan du bland annat läsa om vanliga orsaker till olika otjänliga resultat. Det finns fler olika laboratorier att välja mellan, för mer information hänvisar vi till laboratoriernas hemsidor. Borgholms kommun har avtal med laboratoriet Synlab.

Provtagning av ditt vatten

Vi erbjuder privatpersoner analys av enskilt brunnsvatten till ett reducerat pris. För att få använda rabatten måste du ha en fastighet i Borgholms kommun. Det är en viktig del av kommunens folkhälsoarbete samtidigt som vi, via kopior av analysrapporten, får en aktuell bild av grundvattenkvaliten i kommunen.

Hur gör jag för att få ta del av rabatten?

För att du ska få det reducerade priset på analyserna måste du följa instruktionerna nedan.

Vid hämtning av provtagningsflaskor:

 • Du hämtar provtagningsflaskor i kommunhusets servicecenter. Kommunhuset ligger vid torget i Borgholm på Östra Kyrkogatan 10 och är öppet mellan klocka 8.00 och 16.00 vardagar.
 • Du kan även hämta provtagningsflaskor på Företagshuset i Löttorp. Företagshuset ligger på Löttorpsvägen 57 och är öppet mellan 9:00 och 17:00 vardagar.
 • När du får flaskorna ska du också få:
  • En så kallad följesedel som du ska fylla i.
  • En broschyr från laboratoriet med en provtagningsinstruktion och förklaringar på hur du ska tolka analysresultatet.

Ta proverna:

 • Genomför provtagningen enligt laboratoriets instruktioner på följesedeln.
 • Förvara proven kylda fram till inlämningen i kommunhuset.
 • Fyll i följesedeln du fått.

Vid inlämning av proverna:

 • Lämnas in proverna i servicecenter igen tillsammans med förifylld följesedel. Du kan göra det tisdagar jämna veckor klockan 8.00-14.00.
 • Fyll i ett fakturaunderlag i servicecenter. Du kommer senare få fakturan skickad hem till dig.
 • Ha med dig giltig legitimation.

Vad kostar det?

Med den rabatt du får av oss kommer analyserna kosta enligt tabellen nedan.

Analys Pris (SEK)
Mikrobiologisk normalkontroll 139
Kemisk normalkontroll 115
Metaller 99
Radon 25

Kommunen tar dessutom ut en avgift för:

Administration 39 SEK + moms

Provhantering 39 SEK + moms

Gratis barnprov

För dig som väntar barn eller har barn under 18 månader och är skriven och boende i kommunen erbjuder vi en kostnadsfri analys av vattnet, ett så kallat barnprov. Detta fungerar precis som instruktionen ovan, bortsett från att du inte behöver fylla i något fakturaunderlag. Var tydlig med vi både hämtning och inlämning av provtagningsflaskor att det handlar om ett barnprov.
För mer information kontakta servicecenter, 0485-88 000.

Att anlägga och sköta om en dricksvattenbrunn

Livsmedelverket har tagit fram råd om hur du ska sköta din brunn för att dricksvattnet ska ha bra kvalitet, broschyren Sköt om din brunn för bra dricksvatten, se länk nedan. Det finns också en broschyr med råd om vad du bör tänka på när du anlägger en ny brunn; Att anlägga egen brunn för dricksvatten.

 Läs mer om dricksvatten på Livsmedelsverkets hemsida, se länk nedan.