Utskriftsdatum: 18 January 2020

Driftbidrag

Bidrag utgår till föreningar som genom sin demokratiska uppbyggnad och inriktning på olika samhällsfrågor ger barn och ungdomar värdefulla kunskaper om hur en demokrati fungerar, träning i att fatta beslut tillsammans med andra samt erfarenhet av att ge och ta ansvar.

Föreningen ska erbjuda barn och ungdomar mellan 7-20 år innehållsrika kultur- och fritidsaktiviteter som ger möjlighet till positiva och varaktiga intressen på en jämlik basis. För att erhålla bidrag måste föreningen vara ansluten till riksorganisation som är berättigad till statsbidrag för sin centrala verksamhet.

Bidrag utgår enligt schablon för drift och underhåll av kommun- och föreningsägda anläggningar, om inte annat avtal om reglering av dessa kostnader föreligger. Schablonen fastställs årligen utifrån kultur- och fritidsnämndens budgetförutsättningar.

Bidraget är maximerat per sammankomst. Bidraget betalas automatiskt ut två gånger per år. Föreningarna behöver inte ansöka om bidrag för redan godkända anläggningar. Nya anläggningar eller andra förändringar som påverkar bidraget ska godkännas av kultur- och fritidsnämnden. Anmälan om förändringar görs omgående.