Utskriftsdatum: 01 October 2020

Ekonomi och budget

Den största inkomstkällan är kommunalskatten. En tredjedel av kommunens intäkter är kommunens andel av det nationella utjämningssystemet som har till syfte att erbjuda kommuninnevånarna lika möjligheter till service oavsett var man bor. Kommunen tar också ut avgifter inom t.ex. barn- och äldreomsorgen. Borgholms kommun har 10 839 invånare enligt statistik från SCB från 2020. Kommunens yta är 680 kvadratkilometer, vilket innebär att vi har 16 invånare per kvadratkilometer. Skattesatsen för invånare i kommunen är fördelad enligt följande

  • Kommunalskatt 21,58 krona/skattekrona
  • Landstingsskatt 11,37 krona/skattekrona
  • Församlingsskatt 1,95 krona/skattekrona (icke medlemmar betalar en begravningsavgift om 0,41 krona/skattekrona).

Kommunen har ca 870 anställda. De flesta arbetar inom vård, omsorg och utbildning. 87 % av de anställda är kvinnor.

För varje 100 krona som kommunen får in via skatter och statsbidrag använder

  • Socialförvaltningen 46 kronor
  • Utbildningsförvaltningen 29 kronor
  • Kommunstyrelsen 23 kronor
  • Miljö- och byggnadsnämnden 2 kronor

För att läsa mer statistik om kommunen kan du klicka på länken Nyckeltal för Borgholms kommun, som du hittar under Mer information längst ner på sidan.

Budget

Varje år beslutar kommunfullmäktige i Borgholm om en budget. Budgeten är den ekonomiska ram som verksamheterna ska hålla sig till. Budgeten är också ett bra riktmärke för den som vill veta hur politikerna i fullmäktige väljer att prioritera resurserna i kommunen. Innan budgeten tas arbetar kommunens tjänstemän tillsammans med politiken fram ett förslag, utifrån  de förutsättningar som råder. Dessa baseras bland annat på prognoser som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), regering och andra institut. Läs kommunens verksamhetsplan med budget under Mer information längst ner på sidan.

Taxor

Vissa av kommunens tjänster och service är avgiftsbelagda, som exempelvis barnomsorg, äldreomsorg, vatten och avlopp. Det är kommunfullmäktige som fastställer kommunens taxor och avgifter. Läs årets taxor under Mer information längst ner på sidan.

Årsredovisning

Kommunens årsredovisning beskriver vad varje verksamhet gjort och hur kommunfullmäktiges mål har uppnåtts. Även de kommunala bolagen ingår i årsredovisningen. Du hittar aktuell årsredovisning under Mer information längst ner på sidan.