Utskriftsdatum: 07 April 2020

Elevhälsa

I skollagen tydliggörs elevhälsans roll, med fokus på det gemensamma ansvaret att ge alla barn goda förutsättningar att lära. Elevhälsan ska främst vara hälsofrämjande och förebyggande  och omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Detta innebär att elevhälsan ska bidra med skapandet av miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. En förutsättning för ett gott studieresultat är att man är trygg och mår bra i skolan. Elevhälsa handlar om att skapa goda förutsättningar för lärande hos alla elever. Elevhälsan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Elevhälsan består av skolkuratorer, skolpsykolog, skolsköterskor, skolläkare och specialpedagog, studie- och yrkesvägledare samt specialpedagog tal och kommunikation. Elevhälsans kompetenser arbetar mot kommunens alla grundskolor och förskolor.