Fälla träd

24 augusti 2017

Borgholms kommun värnar om den biologiska mångfalden. För att skapa säkra trädmiljöer för människor, djur och egendom samtidigt som trädens biologiska, kulturhistoriska, sociala, estetiska och ekonomiska värden bevaras har kommunen antagit en trädpolicy, se länk nedan under mer information.

Utgångspunkten i policyn är att träd enbart fälls om det finns goda skäl. Sådana skäl kan t.ex. vara att:

  • Trädet utgör en risk för människor, djur eller egendom
  • Träd eller sly växer ut över gång- eller cykelbanor som ägs av kommunen
  • Trädet hyser smittsamma parasiter eller sjukdomar
  • Åtgärderna gynnar höga naturvärden
  • Åtgärderna gynnar höga kulturvärden

Enskilda medborgare och företag m.m. kan få tillstånd att utföra åtgärder på träd om det finns särskilda skäl och åtgärderna inte strider mot syftet med policyn. Varje sådant ärende handläggs enskilt och en avgift utgår för handläggningen. Du kan ladda ner en ansökningsblankett, se länk nedan under blanketter. Innan du laddar ner och ansöker bör du uppmärksamma att tillstånd att utföra åtgärder inte beviljas för att träd:

  • Skuggar tomt och/eller bostadshus
  • Orsakar nedfallande kottar, löv, barr, bär, kvistar, frukt eller fågelspillning
  • Orsakar dålig tillväxt på tomten
  • Stör parabolantenner eller annan teknisk utrustning
  • Orsakar allergier

Du bör också uppmärksamma att 3 kap §2 jordabalken reglerar vad du får göra om ett träd som står på en angränsande fastighet har grenar och rötter som växer in över din tomtgräns, se länk nedan under mer information.

Träd

För att skapa säkra trädmiljöer för människor, djur och egendom samtidigt som trädens biologiska, kulturhistoriska, sociala, estetiska och ekonomiska värden bevaras har kommunen antagit en trädpolicy, utgångspunkten i policyn är att träd enbart fälls om det finns goda skäl.

Hoppa till innehåll