Utskriftsdatum: 02 July 2020

Fastighetsägarens ansvar och egenkontroll

Fastighetsägare ansvarar för att underhålla och sköta fastigheten så att den inte ger upphov till besvär eller sjukdomar hos de boende. Fastighetsägaren ska på ett systematiskt sätt planera och kontrollera verksamheten. Det kallas för egenkontroll och har som syfte att hjälpa till att förebygga och tidigt upptäcka fel i verksamheten innan människor eller miljö hinner ta skada. Enligt försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 §, miljöbalken är verksamhetsutövaren skyldig att vidta försiktighetsmått redan när en risk för olägenhet för människors hälsa föreligger.

För att minimera riskerna är det avgörande att det finns kända rutiner för kontroller och åtgärder och dessa ska följas av dem som jobbar i verksamheten. Bra rutiner beskriver vanligtvis vad som ska göras, vem som ska göra det, hur arbetet ska utföras och hur allt detta ska dokumenteras. Det ska finnas rutiner, helst skriftliga, för hur man kontrollerar fastigheten regelbundet, upptäcker problem eller avvikelser, fångar upp klagomål, meddelar berörda om hanteringen av problemet, ser till att nödvändiga åtgärder vidtas inom rimlig tid, och kontrollerar att åtgärderna fungerar.

När en akut åtgärd måste vidtas, till exempel vid en vattenskada är rutiner för åtgärd och en tydlig ansvarsfördelning inom verksamheten ofta avgörande för att minimera skadorna och begränsa problemet.

Du kan läsa mer om vad som ingår i fastighetsägarens ansvar under Ventilation, Inomhustemperatur med mera i menyn till vänster.