Utskriftsdatum: 20 September 2020

Flyktingmottagning A-Ö

Vem ansvarar för vad när det gäller flyktingmottagande och vad betyder en del uttryck och förkortningar? Här finns en liten guide A-Ö som förklarar några vanliga begrepp samt länkar till mer  information.

Migrationsverket – Information om hur flyktingmottagandet går till i Sverige.

Information Sverige- En myndighetsgemensam sida med information som vänder sig till nyanlända.

Skolverket – En flerspråkig sida om hur den svenska skolan fungerar för nyanlända.

Arbetsförmedlingen – Information om etableringen av nyanlända.

Allmän förskola – Alla barn som vistas i kommunen är kommunens ansvar, det gäller även asylsökande. Avgiftsfri förskola för tre- till femåringar erbjuds med 525 timmar/år under läsårstider. Barnet erbjuds plats i allmän förskola från och med höstterminen det år det fyller tre år.

Asylsökande –  är den som kommer till Sverige och söker uppehållstillstånd med anledning av förföljelse i hemlandet på grund av ras, religiös eller politisk uppfattning samt kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp. Migrationsverket ansvarar under asyltiden med undantag för förskola och skola som ligger under kommunens ansvar.

Anläggningsboende (ABO) – Migrationsverket ansvarar för asylsökande och för dem med beviljade uppehållstillstånd som ännu inte blivit kommunplacerade. Kan vara helinackordering eller lägenhet.

Bosättning/kommunplacering – Migrationsverkets bosättningsenhet ansvarar för att anvisa till ett boende i en kommun.

Eget boende (EBO) – Migrationsverket ansvarar för asylsökande som väljer att bo hos anhöriga eller vänner i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd. Begreppet används även när personer med uppehållstillstånd hittar egen bostad och flyttar ut från förläggningen utan anvisning.

Ensamkommande – Barn och ungdomar (under 18 år) som kommer till Sverige utan vårdnadshavare och söker uppehållstillstånd. Migrationsverket ansvarar för anvisning till kommunen. Ersättning för varje plats utbetalas från Migrationsverket.

Kommunen ansvarar för placering av barn/ungdomar. En kommun som inte kan placera ett anvisat barn/ungdom i den egna kommunen kan placera i ett privat HVB-hem i egen eller annan kommun. En kommun kan också avtala med ett privat HVB-hem om att vara entreprenör till kommunen.

Etablering – Arbetsförmedlingen ansvarar för att en etableringsplan upprättas sedan flyktingen har blivit kommunplacerad, den ska upprättas skyndsamt och senast inom ett år. Planen ska innehålla SFI (Svenska för invandrare) och andra aktiviteter som kompletterande utbildning, arbete eller praktik som främjar integration och möjlighet till egen försörjning. I Borgholms kommun sker samverkan mellan kommunen, SFI och Arbetsförmedlingen för bästa väg in i samhället och arbetslivet.

Etableringsersättning – En ersättning enligt schablon som utgår under högst två år och efter upprättad etableringsplan. Arbetsförmedlingen ansvarar för beslutet och Försäkringskassan ansvarar för utbetalningen. Ersättningen är utformad så att den tillsammans med andra förmåner täcker uppehälle, boende och andra kostnader som är nödvändiga för livsföringen.

Flyktingmottagning – Kommunen ansvarar för att ta emot ett visst antal anvisade flyktingar med uppehållstillstånd varje år. För varje flykting som blir kommunplacerad utgår det en schablonersättning från Migrationsverket. Kommunen har efter kommunplaceringen samma ansvar för de nyanlända som för övriga kommuninvånare.

Förberedelseklass (introduktionsklass) – Kommunen ansvarar för skolgången. I skollagen används begreppet nyanländ, Det är en elev som har varit bosatt utomlands, som nu bor i Sverige och som har börjat sin utbildning här senare än höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. Även för andra elever som har varit bosatta utomlands kan det bli aktuellt att göra en bedömning av elevens kunskaper.

Glappersättning – Socialförvaltningens ekonomiska bistånd i avvaktan på utbetalning av etableringsersättning. Kommunen ansvarar för utbetalning och får en extra summa utöver schablonersättningen från Migrationsverket för detta.

Hemutrustningslån – Varje vuxen flykting har efter kommunplacering rätt att ansöka om lån för att utrusta hemmet. Ansökan görs hos Centrala studiestödsnämnden (CSN) och återbetalas efter samma system som studiemedel.

Introduktionsklass – Se ”Förberedelseklass” ovan.

Kommunplacering – Att vara kommunplacerad innebär att en person som beviljats uppehållstillstånd har blivit bosatt/folkbokförd i en kommun. Personen har bosatt sig själv eller har fått hjälp av Migrationsverket.

Samhällsorientering (SO) – Varje vuxen nyanländ har rätt till 60 timmars samhällsorientering, det är kommunens ansvar att erbjuda utbildningen. Utbildningen genomförs av samhällskommunikatör på den nyanländas eget språk parallellt med SFI-undervisningen.

Schablonersättning – Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp per mottagen person, summan fastställs varje år. Schablonbeloppet ska täcka kostnader för etableringsinsatser för nyanlända personer som till exempel mottagande och praktisk hjälp vid bosättning, insatser i skola, förskola, fritidshem och barnomsorg med mera, utbildning i SFI-svenska för invandrare, samhällsorientering (SO), tolk, andra kommunala insatser för att underlätta etablering i samhället samt vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration. Ersättningen betalas ut under två år.

SFI (Svenska för invandrare) – Kommunen ansvarar för att anordna SFI-utbildning. Man måste ha uppehållstillstånd för att studera vid SFI. För kommunplacerade flyktingar ingår SFI som en del av etableringsplanen. För studerande som bor i Borgholms kommun anordnas SFI på Ölands utbildningscenter, där även övrig vuxenutbildning finns.

Språkintroduktion (IM) – Kommunen ansvarar för gymnasieskola. Språkintroduktion är ett av gymnasieskolans fem introduktionsprogram och anordnas på Ölands utbildningscenter. Förutom svenska läser man bland annat matematik, engelska och idrott. Undervisningen är till för den som är mellan 16 och 20 år och som behöver en introduktion i svenska språket. Via programmen kan man bli behörig till ett nationellt program, förberedas för jobb eller gå vidare till annan skola.