Utskriftsdatum: 18 September 2019

Folkhälsa

Borgholms kommuns folkhälso- och ungdomsarbete:
Folkhälsoarbetet ska skapa en långsiktigt hållbar kommun, detta genom ett tvärsektoriellt arbete för att uppnå bättre resursutnyttjande och genomslagskraft inom kommunen. På sikt ska folkhälsoarbetet stärka samhällsutvecklingen i Borgholms kommun, genom att minska riskfaktorer samt stärka friskfaktorer ska invånarna få möjlighet att utvecklas och må så bra som möjligt.  På samma sätt är ungdomspolitiken sektorsövergripande då den berör områden såsom utbildning, arbete, inflytande, hälsa, fritid och kultur. Formulärets nederkant

Folkhälsa
Folkhälsa beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet hos en befolkning och handlar om levnadsvanor, hälsorisker och skyddsfaktorer. Folkhälsa innefattar även befolkningens åldersstruktur, ärftliga förhållanden och resurser i samhället, så som hälsa- och sjukvård, samhällsservice (t.ex. skola, socialtjänst) samt övergripande samhällsplanering.

Folkhälsoarbete och ungdomsarbete
Folkhälso- och ungdomsarbete är ett organiserat arbete riktat till individ, befolkningsgrupper och samhälle.  Arbetet innehåller målinriktade insatser som bygger på målformuleringar antagna av de förtroendevalda.

Folkhälso- och ungdomspolitiska mål för Borgholms kommun:
Både nationell ungdoms- och folkhälsopolitik fokuserar bland annat på hälsa, delaktighet och inflytande samt utbildning och fritid.  Borgholms kommun har antagit nedan beskrivna folkhälsopolitiska mål vilka kan anses lyfta in även de nationella ungdomspolitiska målen.

  1. Det tidiga livets villkor
  2. Levnadsvanor
  3. Kontroll, inflytande och delaktighet

Fokusområden 2019
Fokusområden under 2019 är konkretiserade i den aktivitetsplan som är framtagen för året. Utifrån ovan angivna mål kommer arbetet i första hand vara riktat till ungdomar och seniorer. Konkret innebär detta bland annat att fortsatta med satsningen 4S (Sund, smart, stark, senior), utbilda chefer i barnkonventionen som blir lag 2020 samt genomföra två dialogforum där unga får formulera sina åsikter och lyfta dessa direkt till beslutsfattare.

Har du några funderingar som rör ungdoms/folkhälsoarbete se kontaktinfo nedanför.