Utskriftsdatum: 26 March 2019

Folkhälsa

Folkhälsoarbetet ska skapa en långsiktigt hållbar kommun, detta genom ett tvärsektionellt arbete för att uppnå bättre resursutnyttjande och genomslagskraft inom kommunen. På sikt ska folkhälsoarbetet stärka samhällsutvecklingen i Borgholms kommun, genom att minska riskfaktorer samt stärka friskfaktorer ska invånarna få möjlighet att utvecklas och må så bra som möjligt. Folkhälsoarbetet ingår också i en samverkan med andra kommuner, Länsstyrelsen, Landstinget och Regionförbundet i länet. Samordningen av folkhälsoarbetet utförs i samverkan med Fryshuset Småland /Öland.

Hälsa

Hälsa är något som skapas i rörelse och i relation mellan individ, omgivning och samhälle. Det handlar om fysiska, personliga och sociala resurser för individ och samhälle. Att uppleva god hälsa innebär en möjlighet att identifiera och realisera önskningar, tillfredsställa behov samt klara fysisk och social miljö.

Folkhälsa

Folkhälsa beskriver hälsa, sjuklighet och dödlighet hos en befolkning och handlar om levnadsvanor, hälsorisker och skyddsfaktorer. Folkhälsa innefattar även befolkningens åldersstruktur, ärftliga förhållanden och resurser i samhället, så som hälso- och sjukvård, samhällsservice (t.ex. skola, socialtjänst) samt övergripande samhällsplanering. Folkhälsa är ett samspel mellan grundläggande levnadsförhållanden, individens livsstil samt förutsättningarna att fatta hälsoriktiga beslut.

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbete är ett organiserat arbete riktat till individ, befolkningsgrupper och samhälle. Det syftar till att minska hälsoklyftor genom att främja hälsa och förebygga sjukdom, vilket görs utifrån kunskaper om vad som håller människor friska. Arbetet innehåller målinriktade insatser som bygger på policyer och målformuleringar antagna av de förtroendevalda. Åtgärder är inriktade på att skapa förutsättningar och miljöer som främjar individers hälsa. Det handlar även om att förmedla kunskap och öka medvetenhet om samband mellan levnadsvanor och hälsa.

Folkhälsoarbetets mål

  1. inflytande och delaktighet i samhället
  2. barn och ungas uppväxtvillkor
  3. förebyggande ANDT-arbete (alkohol, narkotika, doping, tobak)

Fokusområden 2017

Utöver de insatser som går i linje med de angivna målen ska folkhälsoarbetet under 2017 innehålla arbete inriktat på resultatet från LUPP-undersökningen, vilket kommer att ske i nära samarbete med kommunens ungdomssamordnare. Vidare ska en folkhälsoplan presenteras och antas av politiken samt utformning och tillsättande av ett folkhälsoråd undersökas.