Utskriftsdatum: 26 March 2019

Brottsförebyggande arbete

Borgholms kommun arbetar med att öka tryggheten och förebygga brott på flera sätt. Områden som arbetas med är exempelvis:

  • Alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT).
  • Barns och ungas utsatthet.
  • Segregation och utanförskap.
  • Sociala risker som psykisk ohälsa, missbruk, skadegörelse, hot och våld, våldsbejakande extremism samt organiserad brottslighet.
  • Våld i nära relationer.

Överenskommelse mellan Borgholms kommun och Polisen
Borgholms kommun och Polismyndigheten i region Syd är överens om att samarbeta för att öka det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Under våren undertecknades ett samverkansavtal som ska vara ett verktyg för att strukturera upp samverkan mellan kommun och polis i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet.

Medborgarlöften
Den lokala problembilden ska kartläggas genom att göra medborgar- och medarbetardialoger, som tillsammans med resultatet av Nationell trygghetsundersökning på lokal plan 2018 (NTU) ska utgöra en gemensam problembild. Utifrån resultatet ska sedan polisen och kommunen gemensamt ta fram medborgarlöften för det fortsatta arbetet i kommunen.

Grannsamverkan
Grannsamverkan är ett samarbete mellan boende i ett område och polisen/kommunen. Syftet med den brottsförebyggande metoden Grannsamverkan är att göra bostadsområden mindre attraktiva för brottslig verksamhet. Detta görs genom ökad uppmärksamhet bland de boende samt med kunskap om vilka åtgärder man kan vidta för att minska risken för att bli utsatt för inbrott. Målet är att minska brottsligheten och öka tryggheten i bostadsområdet.

Vill du ha mer information eller anmäla dig som kontaktperson i ditt bostadsområde finns blanketter på Länsförsäkringars hemsida.

Stöd inom våldsbejakande extremism
Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Känner du någon som är aktiv i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Eller är du orolig att en anhörig är i riskzonen för att dras in i en våldsbejakande extremistisk rörelse? Till Rädda Barnens Orostelefon, 020- 100 200, kan du ringa anonymt och kostnadsfritt för att få tips och råd om vad du kan göra för att hindra att din anhörig dras in våldsbejakande extremistisk rörelse. De ger också stöd om du bara vill prata om din oro. Läs mer på Rädda Barnens webbplats.

Om du har misstankar om att något olagligt har hänt eller kan komma att hända med kopplingar till extremism, kontakta polisen.
Polisens telefonnummer: 114 14 för tips och anmälningar.
Vid akuta ärenden ring: 112

Brottsofferjouren
Den som drabbats av brott kan få hjälp och stöd av den lokala brottsofferjouren. Brottsofferjouren i södra Kalmar län (BOJ) är en ideell förening som erbjuder kostnadsfritt stöd, vägledning och information till dig som brottsoffer. Även anhöriga till brottsoffer eller vittnen är varmt välkomna att höra av sig.

Vill du prata om det som hänt dig, få stöd och/eller rådgivning når du BOJ på 0480 – 880 85. Mer information finns på BOJ’s hemsida.