Kontakta oss

Författningssamling

Publicerat 07 april 2017

Här presenteras kommunens antagna föreskrifter, riktlinjer och policydokument som reglerar och styr kommunens verksamheter. Listan uppdateras kontinuerligt.

Förkortningar

KF = Kommunfullmäktige. KS = Kommunstyrelsen. MBN= Miljö- och byggnadsnämnden, SN =Socialnämnden, UN = Utbildningsnämnden. KFN = Kultur- och fritidsnämnden.

 Författningssamling
ABVA KF § 157-2011
ABVA Råd och anvisningar – Bilaga till ABVA i Borgholms kommun KF § 157-2011
Allmänna lokala ordningsföreskrifter KF § 221-2019
Arbetsordning för kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott KS § 18-2013
Arkivreglemente KF § 1952017
Attestreglemente KF § 28-2004
Bestämmelser omställningsskydd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) KF § 169-2014
Delegationsbestämmelser socialnämnden SN § 21-2019
Delegationsordning kommunstyrelsen KS § 174-2019
Delegationsordning utbildningsnämnden UN § 28-2020
Delegationsordning miljö- och byggnadsnämnden MBN § 73-2021
Delegationsordning personalfrågor KS § 163-2016
Ersättningar till förtroendevalda i Borgholms kommun KF § 146-2020
Föreskrifter om avfallshantering för Borgholms kommun KF § 245-2019
Hamnordning KF § 50-1996
Kommunfullmäktiges arbetsordning KF § 48-2020
Lokala föreskrifter för att skydda människor hälsa och miljö  KF § 312005
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel på Borgholms torg och Sjötorget KF § 111-2018
Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet mellan kommunerna i Kalmar län KF § 108-2019
Reglemente för gemensam överförmyndarnämnd i Borgholms Kalmar och Mörbylånga kommun KF § 45-2018
Reglemente för intern styrning och kontroll KF § 138-2019
Reglemente för kommunstyrelsen KF § 67-2020
Reglemente för krisledningsnämnd KF § 192-2019
Reglemente för miljö- och byggnadsnämnden KF § 64-2020
Reglemente för miljö- och hållbarhetsberedningen – antagen  KF § 190-2019
Reglemente för socialnämnden KF § 66-2020
Reglemente för utbildningsnämnden KF § 65-2020
Reglemente kommunala pensionärsrådet KF § 86-2009
Revisionsreglemente KF § 134-2019
Styrdokument för Borgholms kommuns arbete med krisberedskap KF § 192-2019
Styrmodell KF § 47-2018

 

 Övriga styrdokument Beslut
Alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning KF § 102/2016
Alternativ drift av kommunal verksamhet  KF § 46/2006
Biblioteksplan 2016-2020 KF § 9/2016
Borgholms vision KF § 8/2016
Bostadsförsörjningsplan för Borgholms kommun 2016-2018 KF § 138/2017
Bredbandsstrategi 2020-2025 KF § 189/2019
Bullerpolicy   KF § 82/2016
Dokumenthanteringsplan med arkivbeskrivning för Borgholms kommun KF § 8/2021
Finanspolicy  KF § 97/2017
Folkhälsostrategi för Borgholms kommun 2017-2027  KF § 129/2017
Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse KS § 205/2017
Gångbanerenhållning för Borgholms tätort KF 1995
Handlingsplan för fiberutbyggnad i Borgholms kommun  KS § 160/2016
Handlingsplan till energi- och klimatstrategi KF § 144/2020
Hemsändningsbidrag, regelverk  KS § 189/2013
Hållbarhetspolicy  KF § 85/2020
Energi- och klimatstrategi KF § 220/2019
Kostpolicy för Borgholms kommun  KF § 74/2020
Kulturplan KF §146/2017
Markanvisningspolicy KF § 115/2013
Näringslivsstrategi KF  § 114/2018
Policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms kommun KF § 119/2015
Policy för bidrag till föreningar KF § 19/2020
Policy för marknadsföring och sponsring Borgholms kommun KF § 20/2020
Policy slamdispenser MBN § 68/2010
Riktlinjer för alkoholservering, tobak och folkölsförsäljning KF § 102/2016
Riktlinjer för bidrag till föreningar KS § 213/2019
Riktlinjer för dokument- och ärendehantering KS 2013
Riktlinjer för väg- och gatubelysning i Borgholms kommun KS § 146/2012
Riktlinjer för etablering av antenner och master i Borgholms kommun KS § 187/2019
Riktlinjer för farbar väg för Borgholms kommun MBN § 256/2020
Riktlinjer för fettavskiljare i Borgholms kommun MBN § 257/2020
Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser KF § 204/2015
Riktlinjer för latrinkompostering MBN § 67/2010
Riktlinjer marknadsföring och sponsring Borgholms kommun KS 2019/214
Riktlinjer sluten tank MBN § 91/2011
Riktlinjer spridning av bekämpningsmedel MBN § 544/2008
Riktlinjer staket, plank mur MBN
Riktlinjer för uppväxlingsprojekt KS § 86/2018
Riktlinjer för utbetalning av partistöd  KF § 132/2015
Risk- och sårbarhetsanalys KF § 155/2015
Service- och landsbygdsutvecklingsplan 2014-2018 KF § 105/2014
Skyltpolicy kommunala lokaler KF § 122/2011
Skyltning MBN § 190/2015
Sjöbodspolicy KF § 179/2020
Styrmodell för Borgholms kommun KF § 47/2018
Turismstrategi Öland KF § 114/2013
Trädvårdspolicy för Borgholms kommun KF § 99/2017
Upphandlingspolicy KF § 150/2014
Uteserveringspolicy KF § 57/2019
Uthyrningspolicy för bostadslägenheter KF § 44/2016
VA-plan för Borgholms kommun KF § 171/2013
VA-policy  KF § 155/2012
Vindkraftsplan

 

 

 

Hoppa till innehåll