Utskriftsdatum: 16 July 2020

Författningssamling

Här presenteras kommunens antagna föreskrifter, riktlinjer och policydokument som reglerar och styr kommunens verksamheter. Listan uppdateras kontinuerligt.

Förkortningar

KF = Kommunfullmäktige. KS = Kommunstyrelsen. MBN= Miljö- och byggnadsnämnden, SN =Socialnämnden, UN = Utbildningsnämnden. KFN = Kultur- och fritidsnämnden.

 

 Dokument Beslut
Alkoholservering, tobaks- och folkölsförsäljning KF § 102/2016
Alternativ drift av kommunal verksamhet  KF § 46/2006
Arbetsordning kommunfullmäktige KF § 80/2015
Arkivreglemente KF § 195/2017
Biblioteksplan 2016-2020 KF § 9/2016
Borgholms vision KF § 8/2016
Bostadsförsörjningsplan för Borgholms kommun 2016-2018 KF § 138/2017
Bredbandsstrategi 2020-2025 KF § 189/2019
Bullerpolicy   KF § 82/2016
Finanspolicy  KF § 97/2017
Folkhälso- och Trygghetsplan 2012-2015 Borgholms kommun  KF § 118/2012
Gallringsplan för handlingar av liten och kortvarig betydelse KS § 205/2017
Gångbanerenhållning för Borgholms tätort KF 1995
Handlingsplan för fiberutbyggnad i Borgholms kommun  KS § 160/2016
Hemsändningsbidrag, regelverk  KS § 189/2013
Hållbarhetspolicy  KF § 85/2020
Energi- och klimatstrategi KF § 220/2019
Kostpolicy för Borgholms kommun  KF § 74/2020
Kostverksamhetens mål KF  § 79/2015
Lokala föreskrifter för att skydda människor hälsa och miljo
Lokala Ordningsföreskrifter för Borgholms kommun KF § 78/2015
Markanvisningspolicy KF § 115/2013
Näringslivsstrategi KF  § 114/2018
Policy för bidrag till enskilda vägar i Borgholms kommun KF § 119/2015
Policy slamdispenser MBN § 68/2010
Renhållningsföreskrifter KF § 111/2009
Reglemente kommunstyrelsen  KF 81/2015
Reglemente miljö- och hållbarhetsberedning  KF § 45/2016
Reglemente Miljö- och byggnadsnämnden   KF § 242/2018
Reglemente socialnämnden KF § 81/2015
Reglemente utbildningsnämnden KF § 81/2015
Revisionsreglemente KF §196/2018
Riktlinjer för alkoholservering, tobak och folkölsförsäljning KF § 102/2016
Riktlinjer för dokument- och ärendehantering KS 2013
Riktlinjer för väg- och gatubelysning i Borgholms kommun KS § 146/2012
Riktlinjer för etablering av antenner och master i Borgholms kommun KS §187/2019
Riktlinjer för latrinkompostering MBN § 67/2010
Riktlinjer sluten tank  MBN § 91/2011
Riktlinjer för hantering av extraordinära händelser KF § 204/2015
Riktlinjer spridning av bekämpningsmedel MBN § 544/2008
Riktlinjer staket, plank mur MBN
Riktlinjer för utbetalning av partistöd  KF § 132/2015
Risk- och sårbarhetsanalys KF § 155/2015
Service- och landsbygdsutvecklingsplan 2014-2018 KF § 105/2014
Skyltpolicy kommunala lokaler KF § 122/2011
Skyltning MBN § 190/2015
Sjöbodspolicy MBN § 37/2012
Styrmodell för Borgholms kommun KF § 47/2018
Turismstrategi Öland KF § 114/2013
Trädvårdspolicy för Borgholms kommun KF § 99/2017
Upphandlingspolicy KF § 150/2014
Uteserveringspolicy KF § 57/2019
Uthyrningspolicy för bostadslägenheter KF § 44/2016
VA-plan för Borgholms kommun KF § 171/2013
VA-policy  KF § 155/2012
Vindkraftsplan