Utskriftsdatum: 08 July 2020

God man

En god man eller förvaltare företräder personer som på grund av ålder, sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sina juridiska, ekonomiska och personliga intressen. Godmanskap och förvaltarskap anordnas med stöd av Föräldrabalkens bestämmelser.

Den som har en god man eller förvaltare kallas för huvudman. Ett godmanskap eller förvaltarskap kan bestå av tre olika delar: ”bevaka rätt”, ”förvalta egendom” och ”sörja för person”. Vad uppdraget som god man eller förvaltare innefattar kan variera beroende på huvudmannens behov.

Den som har en god man förordnad för sig har kvar sin rättshandlingsförmåga. Den som får en förvaltare förordnad för sig mister i motsvarande mån sin egen rättshandlingsförmåga. Förvaltarskap är en mycket ingripande åtgärd som ska förordnas endast då godmanskap ej ger ett tillräckligt skydd.

För uppdraget som god man eller förvaltare utgår skäligt arvode.

Det är överförmyndarnämnden i Kalmar kommun (sedan 2016-01-01)  som har till uppgift att tillsätta och utöva tillsyn över förmyndare, förvaltare och gode män.