Utskriftsdatum: 04 August 2020

Gödsel

Det är viktigt att gödsel hanteras på ett bra sätt både för miljön och för människors hälsa. Grundläggande för all gödselhantering är att den ska lagras och spridas på ett miljö- och resursvänligt sätt för att minimera risk för näringsläckage. Gödselhanteringen på lantbruk regleras av Miljöbalken och jordbruksverkets föreskrifter. Kommunen är den myndighet som utövar tillsyn.

Öland räknas som nitratkänsligt område och det är därmed endast tillåtet att sprida stallgödsel mellan 1 mars till 31 oktober, så länge marken inte är frusen, vattenmättad eller snötäckt. Det finns möjlighet att ansöka om dispens från Miljö- och byggnadsnämnden för att få sprida gödsel under perioden 31 oktober- 1 mars. Gödseldispens beviljas dock restriktivt och endast i extraordinära fall som inte gått att förutse och där alla andra alternativ har uttömts, som till exempel att höra med grannen om tillåtelse att nyttja dennes gödselbrunn. En beviljad dispens kommer alltid med villkor kring mängd som får spridas, på vilka fält och gäller endast under en begränsad tidsperiod.

Mängden stallgödsel som får spridas per hektar är reglerad genom att maximalt 22 kg fosfor/hektar och år får tillföras, i snitt över en femårsperiod. Det finns inga restriktioner kring hur många gånger man får sprida stallgödsel, bara man inte kommer över 22 kg fosfor/år under ett femårssnitt.

I områden med närhet till tätare bebyggelse, inom detaljplan och liknande, ska man undvika att sprida gödsel så att olägenhet uppstår för de boende så långt det går, till exempel genom att inte sprida inför helger och storhelger. Gödsel är en resurs som ska spridas när den gör störst nytta vilket helt beror på vädret.