Utskriftsdatum: 07 April 2020

Gödselhantering

Det är viktigt att gödsel hanteras på ett riktigt sätt för både människors och miljöns hälsa. Grundläggande för all gödselhantering är att den ska lagras och spridas på ett miljö- och resursvänligt sätt, som minimerar risk för näringsläckage. Gödselhanteringen på lantbruk regleras av Miljöbalken och jordbruksverkets föreskrifter. Där finns bland annat regler om hur gödselvårdsanläggningar ska vara utformade och hur många djur ett lantbruk får ha per hektar åker- och betesmark.

Djurhållare med 3-9 djurenheter ska kunna lagra gödsel under minst 6 månader. 10 djurenheter eller mer ska kunna lagra gödseln i minst 8 månader (10 månader för fjäderfägödsel). För att kunna sprida din gödsel optimalt behövs oftast kapacitet för ännu längre lagringstid.

Lagring skall ske i täta utrymmen så att inte yt- eller grundvatten förorenas. Urin- och svämgödselbrunnar skall ha täckning samt påfyllning underifrån.

Hästhållning

Vid hästhållning gäller samma regler för gödselhantering och ligghallar som för andra djurslag. Det innebär bland annat att gödsel ska förvaras på platta samt att spridningsarealer skall finnas, oavsett hur många hästar du har. Om detta ej går att ordna på gården bör man upprätta ett avtal med en närbelägen lantbrukare som kan ta hand om gödseln. Permanenta ligghallar skall ha en tät botten som kan tömmas.