Utskriftsdatum: 20 September 2020

Hälsoskydd

Miljö- och byggnadsnämnden arbetar med hälsoskydd som går ut på att förebygga och undanröja olägenheter för människors hälsa och miljö. För att åstadkomma detta utförs tillsyn av inomhusmiljön i offentliga lokaler så som skolor och idrottsanläggningar, men även lokaler för hygienisk behandling till exempel fotvård, akupunktur, massage etc. Vi handlägger även ärenden som gäller olägenhet för människors hälsa, till exempel problem med buller, mögel och ventilation.

Lagstiftning

Arbetet med hälsoskydd regleras framför allt i miljöbalken. I förordningar, föreskrifter och allmänna råd som utfärdats med stöd av miljöbalken finns detaljerade regler om hälsoskydd och tillsyn.

Med olägenhet för människors hälsa avses, enligt miljöbalken, störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. En enskild person kan därför uppleva en företeelse som störande utan att det bedöms som olägenhet enligt miljöbalken.

Taxor och avgifter

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Den grundläggande principen är att det är den som bedriver en verksamhet som kan orsaka olägenhet för hälsan eller miljön som ska betala kostnaderna för tillsynen. Tanken är att tillsynsverksamheten så långt som möjligt ska vara självfinansierad, istället för att bekostas med skattemedel.

Miljö- och byggnadsnämnden använder sig av Sveriges kommuner och landstings (SKL) skrift ”Taxa utifrån risk- och resursbedömning för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd” för att räkna ut tillsynsbehov och därmed den årliga tillsynsavgiften för din verksamhet.  Borgholms kommun debiterar årsavgift under tiden mars-maj. Avgiftens storlek beror på vilken typ av verksamhet som bedrivs multiplicerat med en timavgift. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Timavgiften för miljö- och hälsoskydd ligger för närvarande på 910 kronor (SEK).

Taxan i sin helhet hittar du under Mer information nedan.

Mer information

Du kan läsa mer om olika hälsoskyddsområden genom att klicka till vänster. Om du planerar att starta en ny verksamhet kan det vara så att du är skyldig att anmäla detta till Miljö- och byggnadsnämnden innan du startar, läs mer om detta under Anmälningsplikt i menyn till vänster.