Utskriftsdatum: 19 January 2021

Handlingar till bygglovet

Ta gärna en tidig kontakt med byggenheten för samråd om utformning, husplacering, gällande bestämmelser m m. Våra handläggare hjälper gärna till med information, det kan spara både tid och pengar.

Bygglovsansökan ska innehålla följande handlingar, 1 ex av varje:

  • Bygglovsansökan
  • Planritning skala 1:100
  • Fasadritningar skala 1:100
  • Sektionsritning skala 1:100
  • Situationsplan i skala 1:500
  • Eventuellt kan nybyggnadskarta med planerad byggnad inritad krävas (vid första hus på tomtplats inom detaljplan) skala 1:500
  • Uppgift om kontrollansvarig – använd söktjänsten på Boverket för att hitta en certifierad kontrollansvarig
  • Förslag till kontrollplan upprättad av den kontrollansvarige
  • Eventuell strandskyddsdispens
  • Eventuellt beslut om förundersökning för fornminnen (via Länsstyrelsen i Kalmar)

Hitta kontrollansvarig via Boverket:

Ritningarna ska vara i max A3-format, fackmässigt utförda, skalenliga, måttsatta och ritade med linjal i svart-vitt på vitt, olinjerat papper.

Kom ihåg att en komplett ansökan innebär kortare handläggningstid.

I enstaka fall kan ytterligare handlingar begäras.
När vi mottagit din ansökan får du ett bekräftelsebrev. Om ärendet är komplett ska du enligt plan- och bygglagen få svar inom 10 veckor men oftast går det betydligt fortare.

Om det behövs kan handläggaren kalla till ett tekniskt samråd. Vid samrådet bestäms också om det behövs ett arbetsplatsbesök för att kontrollera utsättning, kontrollansvariges besök på arbetsplatsen, dagvattenhantering m.m. När arbetet är klart och slutsamråd är genomfört skickar du in den ifyllda kontrollplanen till oss. Föreligger inga hinder erhåller du ett slutbesked som innebär att byggnaden får tas i bruk.

Påbörjas en åtgärd innan startbesked är lämnat eller byggnaden tas i bruk innan det finns ett slutbesked, utgår en sanktionsavgift enligt plan- och byggförordningen.