Utskriftsdatum: 20 September 2020

Inkomna medborgarförslag

Inkomna medborgarförslag 2018 Hantering
 Öland en kommun , Nu!  Kommunstyrelsen bereder inför  ställningstagande och beslut

 

Inkomna medborgarförslag 2017 Hantering
Utreda att införa skolträdgårdar i Borgholms kommun  Utbildningsnämnden avslår förslaget 2017-10-24 § 111
Utbilda förskolans pedagoger för att kunna bidrag till en giftfri  vardag för barnen  Utbildningsnämnden avslog förslaget 2018-03-07 § 26
Omhändertagande av avlidna Socialnämnden avslog förslaget 2018-05-02 § 47
Vegansk mat som standard i skolor och förskolor Kommunstyrelsen bereder inför ställningstagande och beslut
Affisch- och informationstavlor på allmän plats Kommunstyrelsen bereder  inför ställningstagande och beslut
Marknadsföra Borgholms kommun som ett paradis för pensionärer Kommunstyrelsen bereder inför ställningstagande och beslut

 

Inkomna medborgarförslag 2016 Hantering
Arbetsstipendium till verksam konstnär / musiker / hantverkare  Kommunstyrelsen avslog förslaget 2017-01-24 § 17
Krematorium i Beckmans park  Kommunstyrelsen avslog förslaget
2017-04-25 § 86
Kommunen tar över ansvar och skötsel av badbryggor från byalag etc  Kommunstyrelsen bereder ärendet
Fjärilsträdgård i Borgholms kommun   Kommunstyrelsen avslog förslaget 2018-06-26 § 125
Tätorten Borgholm återtar beteckningen Borgholms stad  Kommunstyrelsen avslog förslaget
2017-01-24 § 15
Måltiderna på de särskilda boendena i kommunen  Kommunfullmäktige ansåg förslaget
besvarat   017-04-18  då kostpolicyn ska revideras.

 

Inkomna medborgarförslag 2015 Hantering
Bygg korttidsboende på gamla vårdcentralen Kommunstyrelsen avslog förslaget 2017-09-26  § 165
Utbyggnad av va-nätet i Bäckalundsområdet Kommunfullmäktige avslog förslaget
2016-08-22 § 132
Konsumentrådgivning och skattekontor i kommunen Förslaget återtaget 4 november 2015
Låt Storgatan mellan Tullgatan och Västra Kyrkogatan vara gågata året runt Kommunstyrelsen avslog förslaget
2017-01-24 § 16
Öppna Runsten skola för förskola och lågstadium m m Medborgarförslaget återtogs 16 september 2016
Återför årskus 6 till de skolor där övriga mellanstadiet går Kommunfullmäktige avslog förslaget 2018-03-19 § 66
Klistermärke på soptunnor hos privatpersoner som tillåter att hundbajspåsar läggs där Kommunstyrelsen avslog förslaget
2015-11-24 § 207
Inrätta ungt kulturbidrag i Borgholms kommun Kommunstyrelsen biföll förslaget 2017-01-24 § 10
Anlägg biogasmack och tvättstation vid Mejeriviken Medborgarförslaget återtogs 21 mars 2016
Förbättra Borgholms innerstadsgator Medborgarförslaget återtogs 21 mars 2016
Bristande underhåll av gator och trottoarer Åkerhagen Kommunstyrelsen avslog förslaget 2016-03-22 § 64
Inrätta arbetsstipendium till verksam konstnär/musiker/hantverkare Kommunstyrelsen avslog förslaget 2017-01-24 § 17
Ta tillvara på arbetskraftresursen på flyktingförläggningar Kommunstyrelsen avslog förslaget 2015-06-23 § 122
Bygg kretsloppshus i Kalleguta för konstnärliga aktiviteter och
utställningar
Kommunstyrelsen avslog förslaget 2015-11-24 § 206
 Ändrad budgetmodell för Borgholms  kommun Kommunstyrelsen avslog förslaget 2015-05-26 § 103
Förläng säsongen på norra Öland Kommunstyrelsen ansåg förslaget besvarat 2016-03-22 § 65
Öppna vänthallen vid Resecentrum i Borgholm Kommunstyrelsen ansåg förslaget besvarat 2015-11-24 § 205
Tillsyn av rengöring-/sotningsverksamheten Kommunfullmäktige avslog förslaget 2016-08-22 § 131

 

Inkomna medborgarförslag 2014 Hantering
Inrätta ”Ta hand om-avdelning” vid återvinningscentralen Kommunstyrelsen ansåg förslaget besvarat 2015-11-24 § 203
Flytande ateljéer i Borgholms hamn Kommunstyrelsen avslog förslaget 2015-05-26 § 102
Förbättra maten till elever och gamla Kommunstyrelsen ansåg förslaget besvarat 2015-11-24 § 202
Tillsätt tjänst som kulturutvecklare Kommunstyrelsen avslog förslaget 2015-05-26 § 109
Borgholms busstation och träffpunkt Öland behöver rustas upp Kommunstyrelsen ansåg förslaget besvarat 2015-11-24 § 201
Motorcrossbana  på Rullbackatippen i Böda Kommunfullmäktige avslog förslaget 2015-06-15 § 93
Skatepark i Borgholm Kommunstyrelsen biföll förslaget 2014-12-09 § 196
Utegym i Borgholm Kommunstyrelsen avslog förslaget 2015-11-24 § 204
Bristande underhåll av gator och trottoarer i Åkerhagen Medborgarförslaget återtogs
Nämndernas sammansättning Kommunstyrelsen avslog förslaget 2014-08-26 § 119
Fri frukt på kommunens skolor Utbildningsnämnden avslog förslaget 2014-03-26 § 26

 

Inkomna medborgarförslag 2013 Hantering
Återinförande av vårdnadsbidrag för barnfamiljer Utbildningsnämnden avslog förslaget 2014-02-26 § 17
Asfaltering och belysning vid Solvändans förskola, Löttorp Kommunstyrelsen ansåg förslaget besvarat 2014-09-26 § 117
Göra det möjligt för Åkerboskolans elever att åka kollektivt
under skoltid till Kalmar
Utbildningsnämnden biföll förslaget 2014-01-29 § 3
Återuppbyggnad av brygga vid Kapelludden, Bredsättra Kommunstyrelsen avslog förslaget 2013-11-10 § 187.
Internetbaserade möten Kommunstyrelsen ansåg förslaget besvarat  2014-01-14 § 8
Bevilja hemkörningsbidrag till Ölands butiksbuss Kommunstyrelsen biföll förslaget 2013-11-10 § 188
Förbud mot försäljning och distribution av plastpåsar inom
Borgholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden avslog förslaget 2013-08-28 § 155
Obligatorisk HLR-utbildning för anställda i socialförvaltningen Socialnämnden biföll förslaget 2013-09-25 § 83
Publicering av inlämnade medborgarförslag på kommunens
hemsida
Kommunstyrelsen ansåg förslaget besvarat 2013-09-17 § 144
Möjligheten att begära utdrag ur belastningsregistret vid
nyanställningar och uppdragsverksamhet
Kommunstyrelsen avslog förslaget 2014-08-26 § 118
Inrätta permanenta sockenråd Kommunstyrelsen avslog förslaget 2014-03-18 § 36
Ändra åldersgränsen så att alla under 18 år är välkomna på
fritidsgårdarna
Kommunfullmäktige biföll förslaget 2013-10-21
Erbjuda ungdomar fyra veckors sommarjobb 2013 Kommunstyrelsen avslog förslaget 2013-06-11 § 111
Utträde ur samordningsförbundet Kommunstyrelsen avslog förslaget 2013-2013-09-17 § 143.