Utskriftsdatum: 01 October 2020

Inkomna E-förslag och medborgarförslag

Här kan du se alla medborgar- och E-förslag som kommunen har fått in sedan 2013. Förslag som dragits tillbaka visas inte.

Kommunen införde i maj 2020 E-förslag som har kommit att ersätta medborgarförslagen. Detta har gjort med förhoppningen att öka invånarnas politiska deltagandet och ge kommunen bättre underlag i beredningen av förslag från allmänheten. Om du vill kan du lämna egna förslag. Du kan också rösta på andras förslag som du håller med om. Följ länken.

Inkomna E-förslag Hantering
Utegym i Borgholm (förslagsvis i Mejeriviken) Lyckades inte få tillräckligt stöd för att lyftas till fullmäktige.
Förbud för biltrafik på Hamnvägen mellan Norra Långgatan och Badhusgatan Omröstning pågår. Gå till omröstningen
Utegym i Borgholm (förslagsvis i Norra parken) Omröstning pågår. Gå till omröstningen

 

Inkomna medborgarförslag 2020 Hantering
Hjälpa medborgare som tar sig vid att renovera ödehus med teknisk och praktisk rådgivning i Borgholms kommun Kommunstyrelsens avslår förslaget 2020-09-22 § 139.
Sittbänkar efter promenadstråken runt om i Borgholm och Köpingsvik Bereds av kommunstyrelsen.
Inköp av lådlastcyklar till förskolorna Bereds av utbildningsnämnden.

 

Inkomna medborgarförslag 2019 Hantering
Tillbyggnad av befintlig sporthall i Borgholm Kommunstyrelsen avslår förslaget 2020-01-28 § 5.
Ge alla hushåll i Borgholms kommun varsin miljötratt Kommunstyrelsen avslår förslaget 2019-11-26 § 196.
Skolskjuts till alla barn i grundskolan till och från Borgholm Kommunfullmäktige avslår förslaget 2019-06-17 § 131.
Borgholms kommun ska ansöka om att bli en ”kranmärkt” organisation Kommunstyrelsens avslår förslaget 2019-11-26 § 195 och beslutar att inte erbjuda flaskvatten vid interna möten, konferenser med mera.
Anordna en gång- och cykelväg längs väg 136 i elledningsstråket mellan avfarten Stora Rör och Rälla Kommunstyrelsens avslår förslaget 2019-10-22 § 168 med hänvisning till Trafikverkets utbyggnad av väg 136.
Bygg utegym i Rälla Kommunstyrelsens besvarar förslaget 2020-01-28 § 3 med att uppdra ekonomi- och fastighetsavdelningen lämna förslag på lokalisering med kostnadsberäkning till budgetprocessen 2020.
Öppna allmänna baden för hundar kvällstid Kommunstyrelsens avslår förslaget 2020-03-24 § 42.
Ölandskort för folkbokförda i kommunen Kommunstyrelsens avslår förslaget 2019-12-17 § 218.
”Meröppet” på biblioteket i Löttorp Bereds av utbildningsnämnden.

 

Inkomna medborgarförslag 2018 Hantering
 Öland en kommun , Nu! Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat med utredningen Öland en kommun 2019-01-29 § 18.
Krav på statistik och publicering av vårdutredningars förslag Socialnämnden avslår förslaget 2018-09-26 §126.
Ny pirarm Sandviks hamn Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat med beslut att förslaget ska beaktas i pågående hamnutredning 2019-03-26 § 35.
Placera ett utegym i Bäckmanska parken Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat med beslut att förslaget ska beaktas i planering av allaktivitetspark i Borgholm stad 2019-05-28 § 102.
Digitalt utlämnade av allmänna handlingar som huvudregel Kommunfullmäktige bifaller förslaget 2019-01-21 § 3.

 

Inkomna medborgarförslag 2017 Hantering
Utreda att införa skolträdgårdar i Borgholms kommun  Utbildningsnämnden avslår förslaget 2017-10-24 § 111.
Utbilda förskolans pedagoger för att kunna bidrag till en giftfri  vardag för barnen  Utbildningsnämnden avslår förslaget 2018-03-07 § 26.
Omhändertagande av avlidna Socialnämnden avslår förslaget 2018-05-02 § 47.
Vegansk mat som standard i skolor och förskolor Kommunstyrelsen avslår förslaget 2019-05-28 § 101.
Affisch- och informationstavlor på allmän plats Kommunstyrelsen avslår förslaget 2018-06-26 § 124.
Marknadsföra Borgholms kommun som ett paradis för pensionärer Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat 2018-08-28 § 161 och att uppdra kommunledningsförvaltningen att i arbetet med marknadsföring och kommunens generella utveckling.

 

Inkomna medborgarförslag 2016 Hantering
Arbetsstipendium till verksam konstnär / musiker / hantverkare  Kommunstyrelsen avslår förslaget 2017-01-24 § 17.
Krematorium i Beckmans park  Kommunstyrelsen avslår förslaget 2017-04-25 § 86.
Kommunen tar över ansvar och skötsel av badbryggor från byalag etc  Kommunstyrelsen hänvisar 2019-08-27 § 136 förslagsställaren att följa badplatsutredninge. Förslag till beslut i badplatsutredningen lämnades först 2019-12-03 till kommunstyrelsens arbetsutskott och lämnades 2020-06-23 § 111 av kommunstyrelsen till fullmäktige för beslut.
Fjärilsträdgård i Borgholms kommun   Kommunstyrelsen avslår förslaget 2018-06-26 § 125.
Tätorten Borgholm återtar beteckningen Borgholms stad  Kommunstyrelsen avslår förslaget 2017-01-24 § 15.
Måltiderna på de särskilda boendena i kommunen  Kommunfullmäktige anser förslaget
besvarat   017-04-18  då kostpolicyn ska revideras.

 

Inkomna medborgarförslag 2015 Hantering
Bygg korttidsboende på gamla vårdcentralen Kommunstyrelsen avslår förslaget 2017-09-26  § 165.
Utbyggnad av va-nätet i Bäckalundsområdet Kommunfullmäktige avslår förslaget 2016-08-22 § 132.
Låt Storgatan mellan Tullgatan och Västra Kyrkogatan vara gågata året runt Kommunstyrelsen avslår förslaget 2017-01-24 § 16.
Återför årskus 6 till de skolor där övriga mellanstadiet går Kommunfullmäktige avslår förslaget 2018-03-19 § 66.
Klistermärke på soptunnor hos privatpersoner som tillåter att hundbajspåsar läggs där Kommunstyrelsen avslår förslaget 2015-11-24 § 207.
Inrätta ungt kulturbidrag i Borgholms kommun Kommunstyrelsen bifaller förslaget 2017-01-24 § 10.
Bristande underhåll av gator och trottoarer Åkerhagen Kommunstyrelsen avslår förslaget 2016-03-22 § 64.
Inrätta arbetsstipendium till verksam konstnär/musiker/hantverkare Kommunstyrelsen avslår förslaget 2017-01-24 § 17.
Ta tillvara på arbetskraftresursen på flyktingförläggningar Kommunstyrelsen avslår förslaget 2015-06-23 § 122.
Bygg kretsloppshus i Kalleguta för konstnärliga aktiviteter och
utställningar
Kommunstyrelsen avslår förslaget 2015-11-24 § 206.
 Ändrad budgetmodell för Borgholms  kommun Kommunstyrelsen avslår förslaget 2015-05-26 § 103.
Förläng säsongen på norra Öland Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat 2016-03-22 § 65.
Öppna vänthallen vid Resecentrum i Borgholm Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat 2015-11-24 § 205.
Tillsyn av rengöring-/sotningsverksamheten Kommunfullmäktige avslår förslaget 2016-08-22 § 131.

 

Inkomna medborgarförslag 2014 Hantering
Inrätta ”Ta hand om-avdelning” vid återvinningscentralen Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat 2015-11-24 § 203.
Flytande ateljéer i Borgholms hamn Kommunstyrelsen avslår förslaget 2015-05-26 § 102.
Förbättra maten till elever och gamla Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat 2015-11-24 § 202.
Tillsätt tjänst som kulturutvecklare Kommunstyrelsen avslår förslaget 2015-05-26 § 109.
Borgholms busstation och träffpunkt Öland behöver rustas upp Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat 2015-11-24 § 201.
Motorcrossbana  på Rullbackatippen i Böda Kommunfullmäktige avslår förslaget 2015-06-15 § 93.
Skatepark i Borgholm Kommunstyrelsen bifaller förslaget 2014-12-09 § 196.
Utegym i Borgholm Kommunstyrelsen avslår förslaget 2015-11-24 § 204.
Nämndernas sammansättning Kommunstyrelsen avslår förslaget 2014-08-26 § 119.
Fri frukt på kommunens skolor Utbildningsnämnden avslår förslaget 2014-03-26 § 26.

 

Inkomna medborgarförslag 2013 Hantering
Återinförande av vårdnadsbidrag för barnfamiljer Utbildningsnämnden avslår förslaget 2014-02-26 § 17.
Asfaltering och belysning vid Solvändans förskola, Löttorp Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat 2014-09-26 § 117.
Göra det möjligt för Åkerboskolans elever att åka kollektivt
under skoltid till Kalmar
Utbildningsnämnden bifaller förslaget 2014-01-29 § 3.
Återuppbyggnad av brygga vid Kapelludden, Bredsättra Kommunstyrelsen avslår förslaget 2013-11-10 § 187.
Internetbaserade möten Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat  2014-01-14 § 8.
Bevilja hemkörningsbidrag till Ölands butiksbuss Kommunstyrelsen bifaller förslaget 2013-11-10 § 188.
Förbud mot försäljning och distribution av plastpåsar inom
Borgholms kommun
Samhällsbyggnadsnämnden avslår förslaget 2013-08-28 § 155.
Obligatorisk HLR-utbildning för anställda i socialförvaltningen Socialnämnden bifaller förslaget 2013-09-25 § 83.
Publicering av inlämnade medborgarförslag på kommunens
hemsida
Kommunstyrelsen anser förslaget besvarat 2013-09-17 § 144.
Möjligheten att begära utdrag ur belastningsregistret vid
nyanställningar och uppdragsverksamhet
Kommunstyrelsen avslår förslaget 2014-08-26 § 118.
Inrätta permanenta sockenråd Kommunstyrelsen avslår förslaget 2014-03-18 § 36.
Ändra åldersgränsen så att alla under 18 år är välkomna på
fritidsgårdarna
Kommunfullmäktige bifaller förslaget 2013-10-21.
Erbjuda ungdomar fyra veckors sommarjobb 2013 Kommunstyrelsen avslår förslaget 2013-06-11 § 111.
Utträde ur samordningsförbundet Kommunstyrelsen avslår förslaget 2013-2013-09-17 § 143.