Utskriftsdatum: 30 September 2020

Inomhusmiljö

Vi tillbringar mycket av vår tid inomhus. Därför är det viktigt att innemiljön är hälsosam.

Problem med inomhusmiljön handlar oftast om:

  • Ventilation
  • Inomhustemperatur
  • Fukt och mögel
  • Radon
  • Vattentemperatur
  • Buller

Har du problem i din lägenhet med något av ovanstående eller annat som påverkar din hälsa negativt ska du i första hand kontakta din hyresvärd eller bostadsrättsförening. Om du inte får hjälp och problemen inte blir åtgärdade kan du kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen. Om din hälsa påverkas negativt är det viktigt att du kontaktar sjukvården för undersökning.

Fastighetsägarens ansvar

Som fastighetsägare har du ansvar för att sköta dina fastigheter så att de boende inte får hälsobesvär på grund av brister i byggnaden. Detta görs enklast genom att planera och kontrollera verksamheten för att förebygga problem, så kallad egenkontroll. Enligt försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 §, miljöbalken är verksamhetsutövaren skyldig att vidta försiktighetsmått redan vid en risk för olägenhet för människors hälsa.

Du kan läsa mer om fastighetsägarens ansvar under Fastighetsägares ansvar och egenkontroll  samt i texterna om Ventilation, Inomhustemperatur etc. som du finner i menyn till vänster.