Kontakta oss
 • Flicka som klättrar på en klättervägg
 • Flicka som klättrar på en klättervägg

Investeringsbidrag för föreningar

Publicerat 27 januari 2022

Välkommen att söka investeringsbidrag. Bidraget ska ge stöd till föreningar som vill investera i anläggningar som bedöms angelägna för kommunen och vårt föreningsliv.

Villkor:

Förening som söker investeringsbidrag ska vara berättigad till föreningsbidrag / kulturbidrag eller driva en allmän samlingslokal. Projektet kan påbörjas under ansökningsåret, men ett påbörjat projekt är inte garanterat kommunala bidrag. Föreningarna ska, om det är möjligt, även söka bidrag från Arvsfonden, Boverket eller från Riksidrottsförbundets med flera bidrags- eller lånegivande myndigheter.

Vid fördelningen av investeringsbidraget prioriteras ansökningar som tillgodoser

 • kommunens behov av föreningsanläggning för området barn- och ungdomsverksamhet,
 • allmänhetens behov av föreningsanläggning i området,
 • föreningens interna behov av nyanläggning eller utökning av verksamhetsytor och som bedömningsgrunder är föreningens aktivitetsnivå och antalet medlemmar i åldern 5 – 25 år viktiga, samt
 • tillgänglighet och energieffektivisering.

Anläggningen eller lokalen, för vilken investeringsbidraget erhållits, får inte inom 10 år överlåtas, försäljas eller verksamhetsmässigt förändras utan kommunens medgivande. Vid eventuella förändringar av äganderätten eller användningssättet ska återbetalning av beviljat investeringsbidrag prövas av kommunen.

Bidrag:

Bidraget utgår med högst 50 procent av godkända nettokostnader efter kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskotts prövning för ny-, till- eller ombyggnad. Värdet av ideell arbetsinsats räknas med 200 kronor per beräknad ideellt utförd arbetstimme. Bidrag kan även beviljas till större maskinanskaffning, reparation och åtgärd föranledd av oförutsedd händelse eller myndighets lagstiftning. Bidrag beviljas inte för investeringsobjekt som är färdigställda eller åtgärder som bedöms vara löpande driftskostnader.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter:

 • motiv till föreslagen åtgärd
 • statistik om medlemmar, sammankomster med mera
 • ritningar eller beskrivning av projektet
 • kostnadsberäkning av projektet
 • plan för finansiering
 • driftkalkyl
 • gjorda ansökningar till andra bidragsgivare
 • kopia på lagfart eller långfristigt hyresavtal
 • kopia på hyresavtal där föreningen inte har lagfart
 • kopia på ansökan om bidrag till RF med flera.

Maximalt bidrag kan utgå med 150 000 kronor.

Utbetalning och redovisning:

Utbetalning sker efter redovisning och slutbesiktning när investeringen är klar, dock senast två år efter beslut. Den ideella arbetsinsatsen ska redovisas separat.

Sista ansökningsdag är 1 mars eller 1 september.

Sök investeringsbidrag nu:

Hoppa till innehåll