Utskriftsdatum: 05 June 2020

JA-sidans argument

Varför Öland en kommun?
För att vi vill och kan! Ölands framtid byggs på samhörighet – inte på splittring och uppdelning. Vi lär av varandras erfarenheter och utvecklar Öland tillsammans.
Ölands kommun blir länets 4:e största. Vi blir Sveriges största kommun inom mjölkproduktion och delar av växtodlingen. Vi blir en av landets största besökskommuner. Detta ger större möjligheter att profilera Öland. Näringsliv och välfärd kan utvecklas och jobben blir flera. Det innebär inflyttning till kommunen och fler som betalar skatt. Då kan vi på bästa sätt klara av våra viktiga uppdrag.
Tillsammans blir vi starkare i regionala och nationella förhandlingar och kan driva fram satsningar på cykel- och landsvägar, Ölandsbron, nödhamnar och bättre kollektivtrafik.
Varför skulle vi inte slå ihop oss?

Hur påverkas demokratin?
Vi föreslår att Ölands kommun har 49 fullmäktigeledamöter och nämnder, t.ex. utbildningsnämnd och omsorgsnämnd, för att fler ska kunna engagera sig politiskt. Kommunala möten bör hållas på olika platser och digitalt för att medborgarna ska kunna delta.

Vilken blir Ölands huvudort?
Vi tror att det kommer betyda mindre med tiden. Kommunala arbetssätt kommer att utvecklas, vi kommer träffas mer digitalt och arbeta mer uppsökande. Vi tror på att inkludera flera orter, inte koncentrera verksamheten till en huvudort, och vi vill behålla arbetsplatserna på nuvarande orter. Politikens uppgift blir att lösa detta.

Hur påverkas den kommunala ekonomin?
Vi får fördelar genom att gå samman. Större delen av kommunernas kostnader är utgifter för personal och fastigheter. Med en kommun klarar vi samhällsservice och utökade kommunala uppgifter utan att kostnaderna ökar. Ölands kommun kommer att ha färre politiker än dagens två kommuner. Det innebär en stor besparing. Vi vill ha oförändrat skattetryck totalt sett efter sammanslagningen.

Hur påverkas den kommunala verksamheten?
Vid en sammanslagning kan vi bygga en ny, effektivare och sammanhållen organisation. Det bidrar till att främja tillväxt och utveckling på hela Öland. Vård, skola, omsorg, teknisk förvaltning, kultur, näringsliv och turism kan hitta gemensamma lösningar och förbättra sin kvalitet. Med en större kommun blir det lättare att attrahera och behålla kompetent och kunnig personal. Redan i dag ser vi behov av detta inom alla delar av den kommunala organisationen och ännu mer inom framtida bristyrken. En kommun medger större och starkare satsningar på ett sammanhållet öländskt kulturarv med förutsättningar för aktiv fritid för både medborgare och besökare.

Hur påverkas glesbygden?
En kommun gör oss starkare och ger oss större möjligheter att utveckla servicen på hela Öland. De flesta kommunala verksamheterna kommer att fortsätta som idag, t.ex. förskolor, skolor, hemtjänst, särskilda boenden och teknisk service. En strävan ska vara att förlägga delar av den kommunala förvaltningen till exempelvis Löttorp och Södra Möckleby.

Vem vinner och vem förlorar på en kommun?
Ett nej betyder sämre förutsättningar för oss ölänningar och för Öland i Sverige och i världen. Ett ja betyder stärkt konkurrenskraft, bättre service och fler ölänningar – det finns bara vinnare med Ölands kommun!