Utskriftsdatum: 15 November 2018

Kallelser

Här presenteras kallelser till sammanträden som är på gång.

Kommunfullmäktige har beslutat att alla  nämnder och kommunstyrelsen får ha öppna sammanträden. Nämnden/styrelsen bestämmer  själva om sammanträdet ska vara öppet och väljer i så fall själva vilka ärenden som faller under sekretess/myndighetsutövning och inte kan behandlas vid ett öppet sammanträde.

Efter justering av protokollet tas kallelsen bort och protokollet finns under Protokoll, till vänster i menyn.

Kommunfullmäktige 2018-11-19
Separat handling till ärende 13 – delårsbokslut 2018.
Separat handling till ärende 18 – detaljplan Kyrketorp
Separat handling till ärende 19 – Grönstrukturplan

Kallelse Samhällsbyggnadsnämnd 20181025 Sammanträdet öppet för allmänheten ärenden 1 – 10.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2018-10-11 Sammanträdet är stängt för allmänheten.

Kallelse till socialnämnden 181024 sammanträdet är stängt för allmänheten.