Utskriftsdatum: 19 January 2019

Kartbeställning

2018-10-16

Tillfälligt uppehåll!

På grund av väldigt högt tryck på vår kart- och mätavdelning har vi för tillfället inte möjlighet att ta emot nya beställningar av kartor och mättjänster. Vi hänvisar i stället till andra aktörer som kan leverera detta.

OBS! Denna ändring påverkar inte de beställningar som redan är gjorda.

Nu kan du beställa din karta via vår nya tjänst Kartbeställning!

Vilken karta behöver du? Se tabellen nedan för våra generella riktlinjer för vilken karta som krävs i olika områden!

Är du osäker på vilken karta du behöver eller har andra frågor gällande kartor så rekommenderar vi att du kontaktar någon av våra handläggare. Ring vårt servicecenter på tel 0485-88 000 eller skicka e-post till miljobyggnadsnamnden@borgholm.se . Det går bra att ändra eller dra tillbaka en beställning fram till dess att kartan är framtagen. En framtagen karta redo för leverans eller som är levererad kommer att debiteras.

Önskar du endast ett enklare kartunderlag som inte ska användas till ett bygglov- eller anmälansärende hänvisar vi till kommunens hemsida www.borgholm.se där det finns möjlighet att skriva ut den karta du önskar.

Priser 2018

Till grund för priserna finns en av kommunfullmäktige antagen taxa, KF 2017-11-20 § 180. Priserna är grundpriser för respektive karttyp. Kontakta oss via miljöbyggnadsnamnden@borgholm.se för prisuppgift på just din karta.

 • Nybygggnadskarta 6825 Sek
 • Förenklad nybyggnadskarta 4550 Sek
 • Baskarta 628 Sek

Priser inkl. moms.

Generalla riktlinjer för vilken karta som krävs i respektive områden

Baskarta

Förenklad nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta
Inom detaljplan
Ny huvudbyggnad X
Tillbyggnad X
Komplementbyggnad X
Utanför detaljplan
 Ny huvudbyggnad X
 Tillbyggnad X
 Komplementbyggnad X

För att beställa fyller du i nedanstående formulär

Kartbeställning

 • Kontaktuppgifter

 • Uppgiften om personnummer/organisationsnummer krävs för att kunna debitera kartan
 • Leverans och fakturaadress

  Om annan är adress under kontaktuppgifter
 • Val av karta

  (ange med kryss vilken/vilka kartor du önskar beställa)
 • Leveransformat

  Normal leveranstid för baskarta är ca 1-2 veckor, nybyggnadskarta ca 3 veckor. Under högsäsong, främst sommaren, är leveranstiden längre.
 • Övrig information

 • Här kan du som kund fylla i information som kan vara väsentlig i framtagandet av karta
 • Information med anledning av Dataskyddsförordningen (GDPR)

  Uppgifterna du lämnar kommer att registreras i en databas hos samhällsbyggnadsförvaltningen i Borgholms kommun och användas för administration. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse och/eller myndighetsutövning. Uppgifterna hanteras enligt bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR) och kommer att bevaras så länge de är relevanta för vår verksamhet eller så länge vi är skyldiga att bevara dem enligt lag. Enligt artikel 15 GDPR har varje registrerad rätt att, efter skriftlig ansökan, en gång per år få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. Du har också rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter. Förfrågan ställs till Borgholms kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm. Personuppgiftsansvarig är samhällsbyggnadsnämnden i Borgholms kommun. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen. Mer information om GDPR finns på kommunens hemsida.