Utskriftsdatum: 05 July 2020

Certifierad Kontrollansvarig (KA)

För de åtgärder om kräver bygglov eller anmälan krävs det ibland att byggherren utser en kontrollansvarig (KA) till projektet. En kontrollansvarig behövs dock inte vid enklare byggnationer för en- och tvåbostadshus, som t.ex. vid installation av eldstad och för att uppföra små och enkla komplementbyggnader som  t.ex. förråd, garage.

Kontrollansvarig hjälper dig som byggherre med kunskap och erfarenhet för att lagkraven ska uppfyllas. Den kontrollansvarige ska bland annat hjälpa dig som byggherre med att upprätta förslag till kontrollplan och ska sedan närvara vid det tekniska samrådet, arbetsplatsbesök och slutsamråd samt vid vissa andra kontroller. Kontrollansvarig ska se till att kontrollplanen och gällande bestämmelser och villkor för åtgärderna följs samt att nödvändiga kontroller utförs.

En kontrollansvarig ska ha en självständig ställning i förhållande till den som utför den åtgärd som ska kontrolleras.

Certifierade kontrollansvariga enligt PBL hittar du på Boverkets hemsida